p1g2mr4nhf157bbtu1l11a8e1f8j4
p1g2mr50tt1rtc1v3t1hjq4jt1ejm6
p1g2mr58jc118niij6nm8feakd7
p1g2mr5ldv9031rj6j21eql5ph8

Izvješće o usvajanju i predstavljanju Strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 27 Rujan 2023
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

 

Grad Vrbovec izradio je Strategiju zelene urbane obnove s ciljem razvoja zelene infrastrukture, integracije rješenja temeljenih na prirodi, unapređenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenja ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanja otpornosti na rizike te kao podršku općem održivom razvoju.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izrade Strategije sklopljen je 2. svibnja 2023. godine, između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Vrbovca. Projekt je usklađen sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i europskoj razini, vrijedan je 32.848,89 eura, a sufinancirala ga je Europska unija iz instrumenta za oporavak NextGenerationEU, kroz Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 32.185,28 eura. Razdoblje provedbe projekta započelo je 5. listopada 2022. godine i traje do 31. listopada 2023. godine.

Grad Vrbovec je u suradnji s tvrtkom Dvokut-ECRO izradio Strategiju u skladu s propisanim smjernicama. Strategija je izrađena za razdoblje od 2023. do 2033. godine, a dokumentom je obuhvaćeno cijelo područje jedinice lokalne samouprave. Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, na sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca, održanoj 27. rujna 2023. godine donesena je Odluka o usvajanju Strategije. Istog je dana održana završna konferencija projekta u vrbovečkoj Gradskoj vijećnici na kojoj je predstavljena Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca.

Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca je strateška podloga od značaja za jedinicu lokalne samouprave. Odnosi se na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture (ZI), integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama (KG), ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike te kao podrška općem održivom razvoju.

Strategija definira četiri strateška cilja:

 1. Unaprjeđenje zelene infrastrukture i jačanje otpornosti na klimatske promjene
 2. Očuvanje i povećanje prirodnosti i biološke raznolikosti
 3. Kružno gospodarenje prostorom i zgradama
 4. Implementacija, praćenje i upravljanje zelenom urbanom obnovom Grada Vrbovca.

Aktivnosti i projekti u sklopu Strategije obuhvaćeni su unutar ova četiri cilja. Unutar Strateškog cilja 1, poseban fokus je na obnovi, izgradnji i opremanju parkovnih površina i dječjih igrališta, kao i ozelenjavanju prometnih koridora i ribolovne zone na području ŠRD Amur u Vrbovcu. U sklopu tog cilja planirana je i izgradnja kružne biciklističke staze te uređenje šetnice uz urbani dio Dulepskog potoka, zelena parkirališta, pilot projekt zelenog parkirališta centar. Osim toga, prioritet je revitalizacija parka kod povijesne jezgre dvorca Patačić. Još jedan zanimljivi projekt je i očuvanje kultiviranog krajobraza Topolovec, a budući da Vrbovec ima specifičnost bunara, to je prepoznato kao budući dio zelene infrastrukture, ali i kulturnog naslijeđa. Strateški cilj 2 usmjeren je na povećanje i očuvanje biološke raznolikosti unutar urbane jezgre Vrbovca na korist prirode i ljudi. Strateški cilj 3 obuhvaća, između ostalog, značajan projekt rekonstrukcije vodotornja na Trgu Petra Zrinskog. Osim toga, energetska obnova zgrada i sportskih objekata te obnova i prenamjena neiskorištenih prostora, predstavljaju ključne aktivnosti unutar ovog cilja. Za Strateški cilj 4 naglasak je stavljen na integraciju ZI i KG u plansku i stratešku dokumentaciju na razini Grada Vrbovca. Ovaj cilj također uključuje edukaciju šire javnosti o važnosti zelene infrastrukture i klimatskih promjena, kao i uspostavu digitalnih baza podataka koje će biti dostupne svim građanima.

Grad Vrbovec ovom je Strategijom stvorio osnovu za dugoročan razvoj koji uvažava prirodu i čovjeka, podlogu za integraciju u prostorno-plansku dokumentaciju u skladu s razvojnim potrebama i podlogu za neposrednu provedbu projekata koji proizlaze iz same Strategije.

 

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

 

Izvješće o savjetovanju s javnošću

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 03 Svibanj 2023
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Izvješće o savjetovanju s javnošću

 

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca

Kategorija: Pristup informacijama
Objavljeno 07 Travanj 2023
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 24.4.2023. u 23:59 na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na adresu Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec.

Kontakt osoba za provedbu savjetovanja: Kristina Stanec, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, mišljenja i primjedbe bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

 
 

Obavijest o izboru kandidata za razgovor temeljem Natječaja za Ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 11 Studeni 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca
 
 
Zakazuje se razgovor Upravnog vijeća sa kandidatima dana 21.11. 2022. god., u prostorima Razvojne agencije Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, i to kako slijedi:
 

-  Katarina Drakulić, u 17:00 sati

-  Kristina Stanec,  u 17:30 sati

 

Ukoliko kandidati ne pristupe razgovoru u naznačeno vrijeme smatrat će se da isti odustaju od natječaja.

 

Javni natječaj

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 12 Listopad 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), članka 13. alineja 7 Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije broj 17/15 , „Glasnik Grada Vrbovca broj 1/2018 i 3/2018 ), te Odluke Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Vrbovca o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca (KLASA: 030-01/22-01/07

URBROJ: 238-32-160/22-4) od 07.10.2022. g,  Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agnecije Grada Vrbovca

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme

 

 

 

 

 Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik
 • ima najmanje 2 godina radnog iskustva
 • znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
 • izvrsno poznavanje rada na računalu
 • ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
 • ima organizacijske sposobnosti.

 

Opis poslova uključuje:

 • organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama
 • odgovornost za zakonitost rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • obavljanje i drugih poslova u skladu s zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • donošenje odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti

 

 

 Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

  Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj u kojoj se navode i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka) potrebno je priložiti i :

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome,potvrda ili drugi odgovarajući dokaz kojim se potvrđuje stupanj obrazovanja)
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • uvjerenje nadležnog suda ili pribavljeno putem sustava e-Građani da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne trebaju biti ovjereni, a prije imenovanja kandidat će predočiti izvornik.

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do dana 28.10.2022., u zatvorenoj omotnici na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Popis kandidata koji uspješno zadovolje formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor za posao. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru, kao i vrijeme i mjesto održavanja razgovora,  bit će objavljeni na web stranicama Razvojne agencije Grada Vrbovca najmanje 5 dana prije razgovora.

 

Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca, oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i u Narodnim novinama.

 

O izboru kandidati se obavještavaju u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

KLASA:  112-07/22-01/02

URBROJ: 238-32-160-22-1          

                                                                                              

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Marcela Ledinski Mitrov 

 

 

Poništenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 10 Listopad 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca
 

N A T J E Č A J Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agnecije Grada Vrbovca Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 09 Rujan 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), članka 13. alineja 7 Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije broj 17/15 , „Glasnik Grada Vrbovca broj 1/2018 i 3/2018 ), te Odluke Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Vrbovca o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca (KLASA: 030-01/22-01/04

URBROJ: 238-32-160/22-3) od 5. rujna 2022. g, , Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje

 

 

 

 

N A T J E Č A J

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agnecije Grada Vrbovca

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme

 

 

 

 

 Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik
 • ima najmanje 2 godina radnog iskustva
 • znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
 • izvrsno poznavanje rada na računalu
 • ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
 • ima organizacijske sposobnosti.

 

Opis poslova uključuje:

 • organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama
 • odgovornost za zakonitost rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • obavljanje i drugih poslova u skladu s zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • donošenje odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti

 

 

 Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

 

 Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZM,
 • uvjerenje nadležnog suda ili pribavljeno putem sustava e-Građani da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne trebaju biti ovjereni, a prije imenovanja kandidat će predočiti izvornik.

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do dana 27.9.2022., u zatvorenoj omotnici na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Popis kandidata koji uspješno zadovolje formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor za posao. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru, kao i vrijeme i mjesto održavanja razgovora,  bit će objavljeni na web stranicama Razvojne agencije Grada Vrbovca 5 dana prije razgovora.

 

Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca, oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i u Narodnim novinama.

 

O izboru kandidati se obavještavaju u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

KLASA: 112-07/22-01/1

URBROJ:  238-32-160/22-1                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                       Razvojne agencije Grada Vrbovca

                                                                                                                             Marcela Ledinski Mitrov

 

"Bespovratna sredstva i primjeri dobre prakse" -besplatno informativno predavanje za mikro, male i srednje poduzetnike

Kategorija: Vijesti
Objavljeno 14 Lipanj 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Razvojna agencija Grada Vrbovca u suradnji s Poduzetničkim centrom Zagrebačke županije organizira informativno predavanje pod nazivom “Bespovratna sredstva i primjeri dobre prakse”. Predavanje će se održati 21. lipnja na adresi Trg Petra Zrinskog 9 (u gradskoj vijećnici) s početkom u 16 sati.

Predavanje je namijenjeno mikro, malim i srednjim poduzetnicima u svrhu upoznavanja s načinom i postupkom prijave na EU fondove i mogućnostima prijava u novom programskom razdoblju te prezentacija primjera dobre prakse.

Predavanje će biti interaktivno te će sudionici moći postavljati pitanja i dobiti odgovore i informacije koje će im biti od koristi pri planiranju projekata.

 

Otvoren Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 08 Travanj 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

 

Više informacija možete pronaći na poveznici: https://hamagbicro.hr/objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-komercijalizacija-inovacija/

 

Otvoren Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća"

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 08 Travanj 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Cilj Poziva je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

 

Više informacija možete pronaći na poveznici: https://hamagbicro.hr/objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-bespovratne-potpore-za-novoosnovana-poduzeca/

 

 

Započele prijave za Program dodjele potpora

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 01 Travanj 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Od 1.4. 2022. u 8 sati kreću prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike koje će se zaprimati isključivo on-line preko linka koji se nalazi na:

https://hamagbicro.hr/ (vidi sliku)

 

 

Ukoliko ste zainteresirani, bitno je znati sljedeće:

 

 1. Prilikom prijave poduzetnik treba upisati točan OIB i broj jednog obračunskog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.
 2. Kako bi dobili potporu za smanjenje troškova na računu za plin za travanj 2022. možete se prijaviti tijekom cijelog travnja. (Ovdje posebno naglašavamo kako ovaj program NE funkcionira po principu „najbrži prst“)
 3. Poduzetnicima će od 1.4. u 8 :00 sati biti dostupne informacije i na tri info-telefona čiji će brojevi biti vidljivi prilikom prijave na aplikaciju
 4. Za sve detalje o samom programu korisnici se mogu obratiti na sljedeću mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Najava: 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike

Kategorija: Vijesti
Objavljeno 25 Ožujak 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.

Više informacija možete pronaći na slijedećoj poveznici: HAMAG-BICRO

 

 

Obavijest o rezultatima Natječaja za prijam na radno mjesto voditelja projekata – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 29 Srpanj 2021
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Po provedenom natječaju za zapošljavanje na radno mjesto voditelja/voditeljice projekata u RAZVOJNOJ AGENCIJI GRADA VRBOVCA primljena je Suzana Trninić.

 

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam u radni odnos na mjesto voditelja/voditeljice projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 21 Srpanj 2021
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Povjerenstvo za provedbu

        javnog natječaja

 

Klasa: 112-07/21-01/01

Urbroj: 238/32-160-21-10

Vrbovec, 21. srpnja 2021.

 

P O P I S

kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam na radno mjesto voditelja projekata – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja jesu:

1.     Suzana Trninić

2.     Luka Klun

 

Navedeni kandidati koji su ispunili formalne uvjete Natječaja pozivaju se na usmeno testiranje za prijam na radno mjesto voditelja projekata – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme koje će se održati u utorak, 27. srpnja 2021. godine u 17 sati u prostorijama Razvojne agencije Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

 

NAPOMENA: Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi usmenom testiranju, smatrat će se da je povukao/povukla svoju prijavu.

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva

Irena Skopljak Barić, prof.

 

JAVNI NATJEČAJ za prijam na radno mjesto voditelj/ica projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 02 Srpanj 2021
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Na temelju članka 16. STATUTA RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/15, „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 1/18 i 3/18), ravnateljica RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA zastupana po punomoćnici raspisuje

JAVNI N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto – voditelj/ica projekata – 1 izvršitelj/ica

 

Za voditelja/voditeljicu projekata može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

I. Stručni i drugi uvjeti:

- magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik

- najmanje 3 godine radnog iskustva

- minimalno 1 godina iskustva na radu s projektima

- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik

- izvrsno poznavanje rada na računalu

- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom.

Opis poslova: Voditelj/ica projekata odgovara za pravovremeno izvještavanje Ravnatelja o svim bitnim pitanjima u procesu realizacije svakodnevnih zadataka, u potpunosti koordinira i vodi marketing i oglašavanje svog odjela, koordinira rad s drugim odjelima, prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi s novim projektima, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA.

II. Radnik se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca.

III. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

- životopis 

- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica)

- dokaz o stručnoj spremi (diploma)

- potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz rada na projektima (certifikat, preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca i sl.)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne trebaju biti ovjereni, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i presliku domovnice.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).

IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

V. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (rješenje odnosno potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo).

VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII. Natječajni postupak obuhvaća obveznu usmenu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu usmenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja o čemu će biti obaviješteni putem službene internetske stranice RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA najmanje pet dana prije održavanja usmenog testiranja. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

VIII. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to na adresu: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom: „Prijava na natječaj za voditelja/voditeljicu projekata – ne otvaraj“.

IX. Natječaj će se objaviti na internetskoj stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec te službenim stranicama Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr).

X. RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, a u tom se slučaju donosi odluka o poništavanju natječaja.

XI. O izboru će kandidati biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                                                      

Opunomoćenica ravnateljice RAG VRBOVEC

Irena Skopljak Barić, prof.

KLASA: 112-07/21-01/01

URBROJ: 238/32-160-21-2

Vrbovec, 2. srpnja 2021.

 

Provođenje mjera zaštite od širenja korona virusa

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 17 Ožujak 2020
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

   ZAKLJUČCI SA SJEDNICE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA VRBOVCA 13.03.2020. GODINE 

Privitci:
Download this file (Zaključci.pdf)Zaključci.pdf209 kB
 

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam u radni odnos na mjesto Pomoćnik/ica voditelja projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 31 Siječanj 2019
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

RAZVOJNA AGENNCIJA GRADA VRBOVCA

Trg Petra Zrinskog 9,

10 340 Vrbovec

31. siječnja 2019. godine

 

Klasa: 112-07/19-01/01

Urbroj: 238/32-160-19-7

 

 

P O P I S

 

Kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam na radno mjesto Pomoćnik/ca voditelja projekata – 1 izvršitelj- na neodređeno vrijeme.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja su:

 

1. Irena Skopljak Barić

 

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete Natječaja može pristupiti usmenom testiranju za prijam na radno mjesto Pomoćnik/ca voditelja projekata – 1 izvršitelj- na neodređeno vrijeme, koje će se održati 6. veljače (srijeda) u 10 h, u prostorijama Razvojne agnecije Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

 

 

Ravnateljica

   Sanja Lazić Wardell, dipl. oec.

 

N A T J E Č A J za prijam u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 11 Siječanj 2019
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Na temelju članka 16., Statuta Razvojne agencije grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/15,  Glasnik Grada Vrbovca“, broj 1/2018, „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 3/2018), ravnateljica Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata- 1 izvršitelj/ica

 

Za pomoćnika/cu voditelja projekata može biti izbrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

I Stručni i drugi uvjeti: 

  - magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik ili SSS

 - najmanje 1 godina radnog iskustva

 - minimalno 3 mjeseca iskustva na radu sa projektima

 - znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik

 - izvrsno poznavanje rada na računalu

- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom 

Opis poslova uključuje:   Pomoćnik voditelj projekata prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi novih projekata, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja Razvojne agencije grada Vrbovca. 

II Radnik se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme

III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:  

 - životopis 

 - presliku diplome/ maturalne svjedodžbe 

 - potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz rada na projektima ( certifikat, preslika ugovora o radu , potvrda poslodavca isl.)

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.  

 

IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.  

V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

VI Natječajni postupak obuhvaća obveznu usmenu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu usmenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, o čemu će biti obaviješteni putem službene web stranice Razvojne agencije Grada Vrbovca najmanje pet dana prije održavanja usmenog testiranja.

VII Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom: „Prijava na natječaj za pomoćnika/cu voditelja projekata – ne otvaraj“.   

VIII Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec i službenim stranicama Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr)

IX Razvojna agencija Grada Vrbovca zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja. 

X O izboru kandidati se obavještavaju u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

 

 Klasa: 112-07/19-01/01

Urbroj:238/32-160-19-2

 

Ravnateljica

                                                                                                                                           Sanja Lazić Wardell

 

Zaključak o izboru kandidata za razgovor temeljem Natječaja za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 28 Rujan 2018
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Zaključak se nalazi u privitku.

Privitci:
Download this file (Zaključak.pdf)Zaključak.pdf37 kB
 

53 milijuna kuna za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

Kategorija: Poduzetništvo
Objavljeno 10 Srpanj 2018
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

  

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem snažnijeg poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom.  

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok je za srednja poduzeća intenzitet 65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Zagreb, 10. srpnja 2018.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Objavljen Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu

Kategorija: Poduzetništvo
Objavljeno 18 Svibanj 2018
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

 

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2018. godini, s ciljem jačanja malog i srednjeg poduzetništva u kulturi, objavljuje Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2018. godini.

 

Poziv je otvoren za gospodarske subjekte koji djeluju u područjima izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske te audiovizualne djelatnosti (koja obuhvaća i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja). 

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu rezultat je intenziviranja uspješne suradnje Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koja se nastavlja na prošlogodišnju provedbu Javnog  poziva za predlaganje programa poduzetništva u kulturi i poziva za područje nakladništva i knjižarstva.

Cilj Programa Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Programom će se podržati aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje.

Programom se potiče zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta) i uključivanje vanjskih suradnika, otvaranje i opremanje prostora i nabava opreme, promidžbene aktivnosti, distribucija i jačanje kapaciteta kroz stručno usavršavanje namijenjeno isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti.

Javni poziv će biti otvoren do 6. lipnja 2018. godine, a tekst Javnog poziva dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19745.

Upiti se mogu slati na adresu elektroničke pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018.

Kategorija: Poduzetništvo
Objavljeno 18 Svibanj 2018
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

 

 

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

 

Prijave se zaprimaju isključivo od 2. svibnja 2018. do 15. lipnja 2018. godine.

Osnovna namjena sredstava:

- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

- upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,

- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):

- sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 2.5.2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 

Sve informacije o Programu „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta www.mingo.hr 

 

Objavljen je natječaj za konverziju vinograda

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 18 Svibanj 2018
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Narodnim novinama broj 45/18 objavila je novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Na natječaj za mjeru Restrukturiranje mogu se prijaviti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) koji su upisani u Vinogradarski registar.

Kroz ovu mjeru vinogradari mogu zamjeniti sorte i premjestiti vinograde, poboljšati vinogradarske tehnike upravljanja vinogradom i sl.

Razina potpore iznosi do 75%  prihvatljivih troškova koji su dokumentirani računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage te do 50%  prihvatljivih troškova za doprinose u naravi.

Najviši iznos potpore po projektu iznosi 750.000 EUR.

Rok za podnošenje prijava je do 15. lipnja 2018., a natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su ovdje.

 

Obavijest potencijalnim korisnicima Mjera ruralnog razvoja

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 12 Veljača 2018
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

 

Obavještavamo vas da počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. 'Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava' te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. 'Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti'.

Za sudjelovanje na radionicama možete se prijaviti putem poveznice za M6 i poveznice za M4

 

Natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 05 Veljača 2018
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Stoga je moguće ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća. 

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati. 

Više informacija o provedbi spomenutog Natječaja pronađite ovdje. 

 

Izvor: www.ruralni razvoj.hr

 

Poništenje natječaja za Ravnatelja/icu RAG-a Vrbovec

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 11 Prosinac 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Obavijest i Odluka o poništenju natječaja za Ravnatelja/icu RAG-a Vrbovec

 

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 31 Listopad 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

RAVNATELJ/ICA RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA

 

Radno mjesto


Broj: 1538468


Mjesto rada: VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 31.10.2017


Natječaj vrijedi do: 15.11.2017


Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


 

Posloprimac


Razina obrazovanja:

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik


Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit: Kategorija B


Radno iskustvo: 5 godina


Ostale informacije:

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 13. stavka 1. alineje 9. Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 7/15) Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca na 16. sjednici održanoj 30. listopada 2017. godine donosi
O D L U K U o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca – 1 izvršitelj/ica na mandat od 4 godine
I Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
- magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik
- ima najmanje 5 godina radnog iskustva
- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
- izvrsno poznavanje rada na računalu
- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
- ima organizacijske sposobnosti.
Opis poslova uključuje:
- organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca
- predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca
- poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca
- zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama
- odgovornost za zakonitosti rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
- vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općima aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca.
II Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.
III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- presliku diplome
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natjrčaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom:"prijava na natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj".
Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca, web stranici Grada Vrbovca, Radio Vrbovcu, oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ispostava Vrbovec.
O izboru kandidati se obaviještavaju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.


 

Poslodavac


Poslodavac: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA


Kontakt: pismena zamolba: Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec 

 

Obavijest o novoj lokaciji Razvojne agencije Grada Vrbovca

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 19 Rujan 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Poštovani korisnici i klijenti,

obavještavamo Vas da je ured Razvojne agencije Grada Vrbovca preseljen na adresu Trg Petra Zrinskog 9, u zgradu gradske uprave, 1. kat, soba broj 27/28.

 

Anketa Savjeta mladih Grada Vrbovca

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 08 Kolovoz 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Poštovani/a,

Ukoliko imate između 15 i 29 godina, molimo Vas za 20 minuta Vašeg vremena kako bi ispunili anketu o potrebama i problemima mladih u gradu Vrbovcu. Anketa se provodi kako bi se jasno identificirale potrebe i problemi s kojima se mladi na području Vrbovca susreću. Na temelju identificiranih problema i potreba izradit će se Program djelovanja za mlade u gradu Vrbovcu. Kako bi novi Program bio što bolji i zaista direktno odgovarao na potrebe i probleme mladih, bitno nam je dobiti Vaše mišljenje i Vaše odgovore na pitanja postavljena u anketi. Napominjemo, anketa je anonimna, pa Vas molimo da odgovarate na pitanja istinito i prema vašem mišljenju. Anketa traje do 29.08.2017.

Hvala Vam, Savjet mladih grada Vrbovca

http://wyg-ankete.limequery.net/763792?lang=hr

 

 

 

Raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj 2017./2018. godini.

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 07 Kolovoz 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Temeljem iskazanog interesa i potpisanih izjava o partnerstvu između Grada Vrbovca, I. osnovne škole Vrbovec, II. osnovne škole Vrbovec i Razvojne agencije Grada Vrbovca na provođenju  projekta „Korak uz korak“ prijavljenog u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim institucijama, faza III“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“-2014.-2020., I. i II. osnovna škola Vrbovec raspisale su Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi  za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj 2017./2018. godini.

Pomoćnici u nastavi se zapošljavaju u slučaju odobrenog sufinanciranja projekta. Ukoliko će Odluka o financiranju nadležnog posredničkog tijela biti negativna sa odabranim kandidatima neće se potpisivati ugovori o radu zbog nedostatka potrebnih financijskih sredstava.

Sukladno Uputama za prijavitelje dostava Odluke za financiranje predviđena je za 28. kolovoza 2017. godine.

 

Javni poziv raspisan je 07. kolovoza 2017. i trajati će do 16. kolovoza 2017. godine.

Detaljnije informacije možete pronaći na web stranicama osnovnih škola i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec, Brdo 3, Vrbovec.

 

http://os-prva-vrbovec.skole.hr/javni_poziv

http://os-druga-vrbovec.skole.hr/natjecaji

 

Projekti energetske obnove

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 09 Lipanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Razvojna agencija Grada Vrbovca sa zadovoljstvom izvješćuje o pozitivnim rezultatima aplikacije za dva nova projekta na kojima je sudjelovala u pripremi projektne dokumentacije i prijavi na natječaj.

Naime, temeljem Poziva KK.04.2.1.03 - „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, aplicirani projekti su uspješno prošli fazu kvalitativnog ocjenjivanja, te je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prihvatio aplicirane projekte za I. OŠ. Vrbovec (ukupna vrijednost projekta 4.197.029,89 kn)  i Dječji vrtić Vrbovec (ukupna vrijednost projekta 1.554.808,26 kn). Uskoro se očekuje Odluka o financiranju i dovršetak postupka dodjele sredstava.

I ova dva projekta su direktno proizašla iz provedene edukacije koju je organizirala Razvojna agencija Grada Vrbovca, tako da je broj uspješno prijavljenih projekata porastao na četiri.

 

RAG Vrbovec partner na projektu „Probudi kreativnost“

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 18 Svibanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Gradsko društvo Crvenoga križa Vrbovec jučer je u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava potpisalo ugovor o provedbi projekta za poticanje društvenog poduzetništva pod nazivom „Probudi kreativnost“. Provedbom ovog projekta vrijednog 552.766,01 kuna stvorit će se (pred)uvjeti za pokretanje društvenog poduzetništva u području obrade (reciklaže) tekstila, a u projektu će sudjelovati osobe u nepovoljnom položaju s područja Grada Vrbovca i okolnih općina. Projekt se u cijelosti financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, a aktivnosti unutar projekta započinju 01. lipnja 2017. godine, a završavaju 31. svibnja 2018. godine. Od 194 prijavljena projekta na ovaj natječaj vrbovečki je među 18 odabranih, čime je ostvaren izniman uspjeh. Partneri na projektu su Razvojna agencija Grada Vrbovca i Komunalac Vrbovec d.o.o. Važno je napomenuti da su ovim projektom osigurane plaća za voditeljicu projekta (ravnateljica GDCK Vrbovec) u trajanju od 3 mjeseca te plaća za asistenticu voditelja projekta (pomoćnicu voditelja projekata u Razvojnoj agenciji Grada Vrbovca) u trajanju od 3,5 mjeseci.  Ovo je već drugi projekt koji je ostvario bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda, a direktno je proizašao iz provedene edukacije u Razvojnoj agenciji Grada Vrbovca.

View the embedded image gallery online at:
http://rag-vrbovec.hr/#sigProGalleria3e9f578884

 

Raspisano je 5 natječaja za podmjeru 4.1

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 26 Travanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati. Više informacija o otvorenim natječajima možete saznati ovdje.

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje s područja Grada Vrbovca u Razvojnu agenciju Grada Vrbovca u svrhu informiranja i savjetovanja.

 

Poziv na usmeno testiranje za natječaj za radno mjesto pomoćnik/ca voditelja projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 21 Travanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Pozivaju se sljedeći kandidati na usmeno testiranje koje će se održati u srijedu, 26.04.2017. godine u prostorijama Razvojne agencije grada Vrbovca, Križevačka 4, Vrbovec prema sljedećem rasporedu:

1. Maja Leljak                  09.00 sati

2. Tea Jagatić                  09.15 sati

3. Maja Novosel               09.30 sati

4. Ivan Vlašić                   09.45 sati

5. Sanja Lazić Wardell     10.00 sati

6. Bojan Begić                 10.15 sati

7. Nikolina Kuliš Pušić     10.30 sati.

 

NATJEČAJ za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 11 Travanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

POMOĆNIK/CA VODITELJA PROJEKATA


Radno mjesto


 VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 Smjena - prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 11.4.2017.


 18.4.2017.


 DaPosloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Engleski jezik


Potrebno napredno poznavanje informatike 
 • access
 • excel
 • word
 • internet
 • powerpoint

 Kategorija B


 1 godinu


 Na temelju članka 16. Statuta Razvojne agencije grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije br. 7/15. i  suglasnosti Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Vrbovca s 11. sjednice održane 10. travnja 2017. godine, ravnatelj Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje 

NATJEČAJ 

za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme na

radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata  

I Stručni i drugi uvjeti:   - magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik ili SSS - najmanje 1 godina radnog iskustva - minimalno 3 mjeseca iskustva na radu sa projektima  - znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik  - izvrsno poznavanje rada na računalu - ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom  Opis poslova uključuje:   Pomoćnik voditelj projekata prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi novih projekata, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja Razvojne agencije grada Vrbovca. 

II Radnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u vremenskom intervalu od 01.05.2017. do 30.11.2017. godine zbog povećanog obima posla. 

III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:   - životopis  - presliku diplome  - potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.  

IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.  

V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

VI Natječajni postupak obuhvaća obveznu usmenu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu usmenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, o čemu će biti obaviješteni putem službene web stranice Razvojne agencije Grada Vrbovca najmanje pet dana prije održavanja usmenog testiranja.

VII Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Križevačka 4, 10340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za pomoćnika/cu voditelja projekata – ne otvaraj“.   

VIII Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec.

IX Razvojna agencija Grada Vrbovca zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja. 

X O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  Poslodavac


 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA


 pismena zamolba: Križevačka 4, 10340 Vrbovec

 

Baza projekata Grada Vrbovca

Kategorija: Baza projekata
Objavljeno 13 Veljača 2017
Napisao/la RAG Vrbovec

Razvojna agencija Grada Vrbovca poziva sve zainteresirane da sudjeluju u kreiranju baze projekata Grada Vrbovca kroz ispunjavanje priloženog Obrasca za prijavu projektnih ideja/projekata. Prijaviti se mogu projekti u svim područjima razvoja (javni, privatni i civilni sektor), te moraju zadovoljavati osnovne kriterije odabira: usklađenost s Razvojnom strategijom Grada Vrbovca 2015. - 2020., pojedinim ciljevima, prioritetima i mjerama kroz koje je uključena i usklađenost s nacionalnim i programima EU. Odabrani projekti potom prolaze klasifikaciju prema stupnju spremnosti za provedbu, te ih se razvrstava u tri osnovne skupine: 1) projekti potpuno spremni za provedbu, 2) projekti u pripremi, 3) projektne ideje. U priloženoj bazi projekata su navedeni projektne ideje/projekti s pripadajućim statusima provedbe. Baza projekata će biti redovito ažurirana, temeljim dostavljenih i evaluiranih projektnih ideja/projekata.

 

Objavljen Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2017. godinu

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 01 Veljača 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Plan objave natječaja dostupan je ovdje.

 

Prezentacija za DVD-ove i sportske udruge s područja Grada Vrbovca

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 01 Veljača 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Zaposlenici Razvojne agencije Grada Vrbovca Kristina Hajak i Stjepan Krklec održali su prezentaciju za dobrovoljna vatrogasna društva i sportske udruge s područja Grada Vrbovca, dana 31.01.2017. godine u velikoj vijećnici Grada Vrbovca. Predstavnici udruga upoznati su s namjerom kreiranja baze projekata Grada Vrbovca od strane RAG-a, te s mogućnostima prijave projekata u okviru Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.Predstavnici DVD-ova i sportskih udruga dobili su obrasce pomoću kojih mogu prijaviti svoje projektne ideje, koje će nakon evaluacije ući u bazu projekata Grada Vrbovca. U prilogu se nalazi prezentacija, te obrazac za prijavu projektnih ideja. Pozivaju se predstavnici i ostalih DVD-ova i sportskih udruga koji nisu prisustvovali prezentaciji da svoje projektne ideje dostave putem obrasca u prilogu na kojem je naznačen način dostave istog.

View the embedded image gallery online at:
http://rag-vrbovec.hr/#sigProGalleria8e358ed9ba

 

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 29 Siječanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 27.1.2017. do 27.3.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

 

Sažetak:

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije:http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj).

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.  

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Sve detalje i tekst natječaja možete pogledati ovdje.

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje s područja Grada Vrbovca da se jave u Razvojnu agenciju Grada Vrbovca u svrhu informiranja i savjetovanja, te pomoći pri izradi zahtjeva za potporu.

 

Indikativni godišnji plan objave natječaja OPKK za 2017. godinu

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 08 Siječanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga* za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

*otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga i ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj


Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPKK

 

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima"

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 25 Prosinac 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 21.12.2016. do 24.2.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

 

Sažetak: Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po korisniku (50.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti je prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj.

Prihvatljivi troškovi su kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta te kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Detalje možete pronaći ovdje.

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje s područja Grada Vrbovca da se jave u Razvojnu agenciju Grada Vrbovca u svrhu informiranja i savjetovanja, te pomoći pri izradi zahtjeva za potporu.

 

Dodijeljena Uvjerenja o pohađanju seminara u okviru Ljetne škole EU fondova

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 11 Prosinac 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

09. prosinca 2016. godine, u prezentacijskoj dvorani Razvojne agencije Grada Vrbovca dodijeljena su Uvjerenja o pohađanju seminara u okviru Ljetne škole EU fondova koju je organizirala i provela Razvojna agencija Grada Vrbovca.

Jedanaestero polaznika: Anita Fiket, Mirko Bartol, Ana Turk, Nevena Barišić, Jelena Kresaj, Hrvoje Lovrak, Nikolina Abramović, Stjepan Zdenko Brezarić, Kristina Hajak, Josipa Brezarić i Tomislav Blažinović pohađalo je i uspješno završilo seminar u okviru Ljetne škole EU fondova od 08.08.2016. do 07.09.2016. u trajanju od 40 sati. Seminar je bio namijenjen prije svega predstavnicima udruga s područja grada Vrbovca, ali i ostaloj zainteresiranoj javnosti. U okviru seminara razrađivane su konkretne projektne ideje s ciljem njihovog apliciranja na konkretne natječaje. Nastavne cjeline koje su obrađene tijekom seminara su sljedeće: EU fondovi i uvod u upravljanje EU projektima, Pristup logičke matrice projekta, Priprema projektne aplikacije, Izrada proračuna projekta, Osnovne uspješne provedbe projekata, te vježbe i izrada seminarskog rada.

 

 

Dodjela Uvjerenja o osposobljavanju za "Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova"

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 06 Prosinac 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Dana 06.12.2016. godine u prezentacijskoj dvorani Razvojne agencije Grada Vrbovca dodijeljena su Uvjerenja o osposobljavanju za "Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova".

Razvojna agencija Grada Vrbovca u suradnji s POU "Algebra" iz Zagreba kao pružateljem edukacijskih usluga, organizirala je provedbu programa obrazovanja "Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova" koja je bila namijenjena djelatnicima grada Vrbovca i institucija u vlasništvu grada Vrbovca (ukupan broj polaznika 17). Polaznici programa su osposobljeni za pronalazak i prepoznavanje prilika za ostvarenje financiranja projekata iz strukturnih fondova EU, razvijanje projektnih ideja te njihovu razradu i provedbu. Četrnaestero polaznika je uspješno obranilo završni rad i time steklo uvjete za upis obrazovanja u e-radnu knjižicu, a preostalo troje polaznika zbog obiteljskih obveza je odgodilo obranu završnog rada za 1. kvartal 2017. godine. Ukupno trajanje predmetnog programa obrazovanja je bilo 120 školskih sati. Pohađanje programa je izvršeno u periodu od travnja 2016. do listopada 2016. godine u Vrbovcu prema usvojenom rasporedu predavanja.

View the embedded image gallery online at:
http://rag-vrbovec.hr/#sigProGalleriaa1c208d20a

 

Opći cilj provedbe programa obrazovanja "Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova" je podizanje razine znanja i vještina djelatnika grada Vrbovca i institucija u vlasništvu grada Vrbovca iz područja pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova što će doprinijeti razvoju grada Vrbovca realizacijom tih projekata. Specifični cilj ili svrha provedbe programa obrazovanja je da se gradu Vrbovcu i institucijama u vlasništvu grada Vrbovca omogući brzo i efikasno apliciranje na otvorene natječaje za sufinanciranje projekata iz EU fondova. Kao rezultat edukacije, izrađeno je pet nacrta projekata koji su u skladu sa strateškim dokumentom (Razvojna strategija Grada Vrbovca 2015. -2020.), od čega su dva projekta već aplicirana na EU natječaje, od kojih je jedan dobio bespovratna sredstva, a drugi je trenutno u postupku kvalitatativne ocjene.

 

 

Radionice "Priprema i provedba EU projekata ruralnog razvoja"

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 08 Studeni 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Razvojna agencija Grada Vrbovca u suradnji s LAG-om Prigorje organizirala je petodnevne radionice "Priprema i provedba EU projekata ruralnog razvoja" za svoje djelatnike u vremenskom intervalu od 21.10.2016. do 04.11.2016. godine u izvođenju Algebre d.o.o. iz Zagreba, predavači Dalibor Georgievski i Josip Vrbanek. Ovim radionicama su djelatnici osposobljeni za pripremu i provedbu EU projekata ruralnog razvoja.

View the embedded image gallery online at:
http://rag-vrbovec.hr/#sigProGalleria91558c1ad3

 

Studija "Analiza potreba Poduzetnički inkubator Vrbovec"

Kategorija: Poduzetništvo
Objavljeno 18 Listopad 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Dana 13. listopada 2016. godine u 19 sati u Velikoj vijećnici Grada Vrbovca održana je prezentacija Studije "Analiza potreba Poduzetnički inkubator Vrbovec". Studija se nalazi u privitku.

 

Najava natječaja za Mjeru 07, Podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 18 Listopad 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

 

Sažetak:

Korisnici:
Jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija); udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem; lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi troškovi:
Ulaganje u građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta; društvenog doma/ kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze i trake; tematskog puta i parka; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično.); pješačke staze; pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice; javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz). Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5 000 stanovnika.

Natječaj će biti otvoren, prema najavama iz Ministarstva poljoprivrede, od 23. studenog 2016. (prijave od 12. prosinca 2016.) do 10. siječnja 2017. godine.

 

Besplatno usavršavanje - Edukacija medicinskih sestara i njegovateljica u području palijativne skrbi

Kategorija: Poduzetništvo
Objavljeno 21 Rujan 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Pučko otvoreno učilište Kutina u suradnji s partnerima Učilištem Ambitio, poslodavcem Senectom plus i Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine provodi projekt kojim se želi pridonijeti poboljšanju kvalificiranosti ljudskih resursa i obrazovnih programa u sektoru socijalnih usluga i zdravstvenom sektoru, konkretno u području palijativne skrbi. Projektom naziva “E-programi stručnog usavršavanja - palijativna skrb” posvećuje se pozornost edukaciji iz palijativne skrbi, kako s aspekta skrbi o bolesniku, tako i s aspekta pristupa njegove obitelji, ali i načinu organizacije palijativne skrbi.

 

Opći cilj projekta je doprinijeti osuvremenjivanju i poboljšanju cjeloživotnog učenja na području LAG-a Moslavina, Zagreba i Zagrebačke županije, te cijele Hrvatske kroz stvaranje kvalitetnih programa usavršavanja u području palijativne skrbi, Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom” i “Program stručnog usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi” prvi u Hrvatskoj omogućuju edukaciju iz područja palijative kroz sustav e-učenja.

 

Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.284.282,32 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 1.220.068,32 kn.

 

Tjekom implementacije Projekta izrađeni su novi programi obrazovanja: “Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom” i “Program stručnog usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi”. Programi obrazovanja su zamišljeni na način da se tijekom 180, odnosno 190 sati edukacije koristi praktična nastava, nastava u kabinetu i sustav e-učenja koji donosi veliku novost jer omogućuje jednostavnije praćenje predavanja iz udaljenijih krajeva.

 

Programi su odobreni za provođenje od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te se nakon završetka upisuju u e-radnu knjižicu.

Osobe koje će sudjelovati u programima obrazovanja imaju plaćene troškove putovanja i/ili smještaja te prehrane za vrijeme održavanja vježbi i praktične nastave.

 

Slijedeći korak u implementacij Projekta je provedba Pilot program stručnog usavršavanja za palijativnu skrb - medicinska sestra/tehničar” i Pilot program osposobljavanja njegovateljica za palijativni pristup“

 

U sklopu pilot programa provodi se edukacija postojećih nezaposlenih medicinskih sestra i njegovateljicaupodručju palijativne skrbi. Uvjete za prijavu i sudjelovanjeu navedenim programima ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih sa završenom školom medicinska sestra/tehničar opće ili zdravstvene njege, odnosno sa završenim programom osposobljavanja za poslove njegovateljice/njegovatelja. Nužno je poznavanje rada na računalu.

 

Prijavnica za sudjelovanje u programima obrazovanja je dostupna na stranicama Pučkog otvorenog učilišta Kutina: http://pou-kutina.hr/prijavnica-e-programe-strucnog-usavrsavanja-3/.

Prijavu je moguća i putem prijavnog obraca koji možete pronaći na web stranici Učilišta Ambitio http://uciliste-ambitio.hr/
Za sve dodatne informacije,osobe zainteresirane za sudjelovanje u provođenju pilot programa obrazovanja mogu se javiti na tel. 044/682-318, 01/467-7802, 044/659-079 ili email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

 

On-line anketa za postojeće i potencijalne poduzetnike vezano uz pripremu projekta "Poduzetnički inkubator Vrbovec"

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 13 Rujan 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Grad Vrbovec u fazi je pripreme projekta «Poduzetnički inkubator Vrbovec» koji će kandidirati za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kako bi budući inkubator na odgovarajući način zadovoljio potrebe postojećih poduzetnika i budućih poduzetnika početnika, provodi se istraživanje među poduzetnicima i zainteresiranom javnosti. Adekvatno provedena analiza potreba preduvjet je za uspješnu kandidaturu projekta i kasniju održivost inkubatora. U tu svrhu će se organizirati fokus grupe s ključnim dionicima te provesti dvije ankete za postojeće i potencijalne poduzetnike.

 

Postojeće poduzetnike pozivamo da popune anketu koja je dostupna na sljedećoj poveznici:

http://wyg-ankete.limequery.net/541169?lang=hr

 

Zainteresirana javnost (potencijalni poduzetnici) mogu ispuniti anketu na poveznici:

http://wyg-ankete.limequery.net/447922?lang=hr

 

Ankete će biti otvorene do 27. rujna 2016.

 

 

 

Razvojna agencija Grada Vrbovca partner na projektu "Korak uz korak"

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 30 Kolovoz 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Razvojna agencija Grada Vrbovca sudjeluje kao partner na projektu "Korak uz korak" kojim su osigurana sredstva za rad 10 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2016./2017. koji će raditi sa 10 učenika s teškoćama u razvoju.

Opširnije

 

Obavijest polaznicima Ljetne škole EU fondova

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 04 Kolovoz 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Obavještavaju se polaznici Ljetne škole EU fondova da će se edukacije održavati u sljedećim terminima:

- ponedjeljak, 08.08.2016. od 18:00 do 21:00 sati

- srijeda, 10.08.2016. od 18:00 do 21:00 sati

- petak, 12.08.2016. od 18:00 do 21:00 sati.

O narednim terminima održavanja edukacija polaznici će biti obaviješteni na samoj edukaciji.

Također, polaznici se zamoljavaju da na edukaciju ponesu laptope.

 

Poziv na dogovor oko termina održavanja Ljetne škole EU fondova

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 03 Kolovoz 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Pozivaju se svi prijavljeni na Ljetnu školu EU fondova na sastanak, koji će se održati 04. kolovoza 2016. godine (četvrtak), u prostorijama Razvojne agencije grada Vrbovca, Križevačka 4, u 15:00 sati. Tema sastanka je dogovor oko termina održavanja edukacija u okviru Ljetne škole EU fondova. 

 

Ljetna škola EU fondova

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 01 Kolovoz 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave na Ljetnu školu EU fondova u organizaciji i izvođenju Razvojne agencije grada Vrbovca. Prijave se zaprimaju na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , zaključno sa četvrtkom, 04.08.2016. godine.

 

Poziv na usmeno testiranje

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 19 Srpanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Temeljem provednog pismenog testiranja, pozivaju se sljedeći kandidati na usmeno testiranje koje će se održati u srijedu, 20.07.2016. godine u prostorijama Razvojne agencije grada Vrbovca, Križevačka 4, Vrbovec prema sljedećem rasporedu:

1. Andrija Benedik  11.00 sati

2. Josipa Brezarić   11.15 sati

3. Kristina Hajak     11.30 sati

4. Tomislav Horvat   11.45 sati

5. Maja Novosel      12.00 sati.

Svi kandidati koji su pristupili pismenom dijelu testiranju imaju pravo na uvid u test u srijedu, 20.07.2016. godine u 10.00 sati.

 

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto - pomoćnik voditelja projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 12 Srpanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje za radno mjesto pomoćnika voditelja projekata:

1. Mislav Ilija Vulić

2. Tomislav Horvat

3. Valerija Gradečki

4. Josipa Brezarić

5. Andrija Benedik

6. Maja Komanović

7. Maja Novosel

8. Darko Fugaj

9. Jelena Okroša

10. Martina Župan

11. Ana Beč

12. Kristina Hajak

13. Valentina Sabljarić

14. Romana Dolović

15. Silvija Horvat.

Testiranje će se održati dana 18.07.2016. godine (ponedjeljak), u velikoj vijećnici grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, s početkom u 11 sati.

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 30 Lipanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

POMOĆNIK/ICA VODITELJA PROJEKATA

Radno mjesto

Broj: 1357776


Mjesto rada: VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 30.6.2016


Natječaj vrijedi do: 7.7.2016


Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik


Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • excel
 • word
 • internet
 • powerpoint

Vozački ispit: Kategorija B


Radno iskustvo: 1 godinu


Ostale informacije:

Na temelju članka 16. Statuta Razvojne agencije grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije br. 7/15.) i suglasnosti Upravnog vijeća Razvojne agencije grada Vrbovca sa 7. sjednice održane 28. lipnja 2016. godine, ravnatelj Razvojne agencije grada Vrbovca raspisuje


NATJEČAJ


za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik voditelja projekata
I Stručni i drugi uvjeti:
- magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik ili SSS
- najmanje 1 godina radnog iskustva
- minimalno 3 mjeseca iskustva na radu sa projektima
- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
- izvrsno poznavanje rada na računalu
- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
Opis poslova uključuje:
Pomoćnik voditelj projekata prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi novih projekata, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja Razvojne agencije grada Vrbovca.
II Radnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u vremenskom intervalu od 01.08.2016. do 30.11.2016. godine zbog povećanog obima posla.
III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- presliku diplome
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
VI Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, o čemu će biti obaviješteni putem službene web stranice Razvojne agencije grada Vrbovca najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
VII Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Križevačka 4, 10340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za pomoćnika voditelja projekata – ne otvaraj“.
VIII Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec.
IX Razvojna agencija grada Vrbovca zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.
X O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA


Kontakt: pismena zamolba: Križevačka 4, 10 340 Vrbovec 

 

Završetak edukacije za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 13 Lipanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Dana 13.06.2016. godine završila je edukacija za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova u izvođenju POU Algebra iz Zagreba. Sedamnaestero polaznika ima rok do 04.07.2016. godine za dostavu svojih radova (projekata), nakon čega slijede on-line konzultacije s mentorom. Rok za slanje konačne verzije radova je 24.08.2016. godine, a obrane završnih radova bit će organizirane 29.08.2016. godine.

View the embedded image gallery online at:
http://rag-vrbovec.hr/#sigProGalleriac0d21f92b8

 

Početak edukacije za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 10 Travanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Dana 11.04.2016. godine započela je edukacija za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova u izvođenju  POU Algebra iz Zagreba za zaposlenike Grada Vrbovca i institucija u vlasništvu Grada Vrbovca. Sedamnaest polaznika  će nakon završetka programa edukacije i obrane završnog rada steći certifikat za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova odobren od strane MZOŠ koji se upisuje u e-radnu knjižicu.

View the embedded image gallery online at:
http://rag-vrbovec.hr/#sigProGalleriac5e911568e

 

Otvoren novi natječaj Zagrebačke Županije

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 04 Travanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Javni natječaj za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva iz Proračuna Zagrebačke županije za 2016. godinu u trajanju 01.04.2016. – 09.05.2016.

Link: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/81/javni-natjecaj-za-prijavu-projekata-za-dodjelu-pot

 

Otvoreni natječaji Zagrebačke Županije

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 26 Veljača 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Javni natječaj za dodjelu potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini u trajanju 26.02.2016. – 11.04.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/68/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-provedbu-akti

 

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini u trajanju 26.02.2016. – 11.04.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/66/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-udrugama-za-prov

 

Javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2016. godinu u trajanju 25.02.2016. – 31.03.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/65/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-manifestacijama-

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja u 2016. godini u trajanju 25.02.2016. – 29.03.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/60/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekat

 

Javni raspis za dodjelu županijske Nagrade tehničke kulture za 2015. godinu u trajanju 15.02.2016. – 15.03.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/54/javni-raspis-za-dodjelu-zupanijske-nagrade-tehnick

 

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti u trajanju 08.05.2015. – 31.12.2020.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/3/javni-natjecaj-za-prikupljanje-poduzetnickih-zahtj

 

Posjet Virovitičko-podravskoj županiji

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 12 Veljača 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Delegacija Zagrebačke županije u sastavu  Rudolf Vujević, zamjenik župana, Damir Fašaić, pročelnik UO za gospodarstvo, Josip Kraljičković, pročelnik UO za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju, Gorana Rabatić Herceg, voditeljica Odsjeka za fondove EU, Ivana Rendulić Jelušić, voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju, Tomislav Komanović, stručni suradnik za projekte Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije,  predstavnici gradova Vrbovec i Ivanić Grad boravili su u radnom posjetu Virovitičko-podravskoj županiji. Ugostili su ih Sanja Bošnjak, obnašateljica dužnosti  župana, Zdravko Dijaković, zamjenik župana, Ana-Marija Petin, predsjednica Županijske skupštine te Igor Andrović, pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove.

U izaslanstvu Grada Vrbovca bili su: Đuro Turk, pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Ljiljana Petanjek, pročelnica UO za financije, Đurđica Crnčević, predstojnica ureda gradonačelnika, Stjepan Krklec, ravnatelj Razvojne agencije grada Vrbovca i Sanja Prijatelj, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec, a u izaslanstvu Ivanić Grada bio je Valentin Gadža, direktor Razvojne agencije Grada Ivanić Grada.

Nakon zajedničkog radnog sastanaka u sjedištu Virovitičko-podravske županije, dio delegacije Zagrebačke županije je obišao Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u kojoj je održan sastanak na temu: Način funkcioniranja sustava za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima EU. Drugi dio delegacije koji su sačinjavali predstavnici gradova Vrbovec i Ivanić Grad posjetili su Poduzetnički inkubator sa temom sastanka: Poduzetnički inkubator-od ideje do realizacije.

View the embedded image gallery online at:
http://rag-vrbovec.hr/#sigProGalleria6340c1b086

 

Poziv na prezentaciju Mjere 4.3.3.

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 04 Veljača 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Dana 09.02.2016. godine (utorak) u 11:00 sati u velikoj vijećnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, gospođa Maja Pleše, viša koordinatorica za savjetodavni rad i projekte, će održati prezentaciju na temu ulaganja u šumsku infrastrukturu iz Mjere 4.3.3. Prezentacija se organizira za predstavnike svih Mjesnih odbora s područja Grada Vrbovca i sve ostale zainteresirane.

 

Informativna kampanja IAKS mjera ruralnog razvoja

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 03 Veljača 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode informativnu kampanju o IAKS mjerama ruralnog razvoja.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da prisustvuju predavanjima na kojima će predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja prezentirati ciljeve te informirati prisutne o provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Predavanja se odnose na sljedeće mjere:

 • Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
 • Mjera 11 – Ekološki uzgoj
 • Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Informativna kampanja provodi se u Vrbovcu dana 15. veljače 2016. godine od 10:00 do 12:30 sati u velikoj vijećnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9.

 

Edukacija

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 25 Siječanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

View the embedded image gallery online at:
http://rag-vrbovec.hr/#sigProGalleriaf3338db7a9

Dana 25.01.2016. godine ravnatelj Razvojne agencije Grada Vrbovca Stjepan Krklec održao je prezentaciju za proračunske korisnike, upravne odjele Grada Vrbovca i predstavnike udruga o namjeri provođenja edukacije za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Prezentacija u prilogu.

 

Prezentacija Mjera iz Programa ruralnog razvoja za MO

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 21 Siječanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

View the embedded image gallery online at:
http://rag-vrbovec.hr/#sigProGalleria40c52d29c3

Dana 20.01.2016. godine ravnatelj Razvojne agencije Grada Vrbovca Stjepan Krklec i predstavnica Lokalne akcijske grupe Prigorje Željka Mušak održali su prezentaciju Mjera iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. predsjednicima Mjesnih odbora s područja Grada Vrbovca o mogućnostima korištenja istih. Prezentacija u prilogu.

 

Poziv

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 19 Siječanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Saziva se sastanak predsjednika mjesnih odbora koji će se održati dana 20. siječnja (srijeda) 2016. godine s početkom u 18:00 sati u velikoj vijećnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

Tema sastanka su informacije o mogućnostima financiranja programa ruralnog razvoja.

 

Razvojna strategija Grada Vrbovca za razdoblje 2015.-2020.

Kategorija: Strateški dokumenti
Objavljeno 19 Siječanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

U prilogu dokument.

 

Indikativni godišnji plan objave natječaja

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 18 Siječanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Opširnije:Indikativni godišnji plan objave natječaja
 

Linkovi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Trg Petra Zrinskog 9

10340 VRBOVEC

tel: 01/5516 022

mob: 091 222 3435

mob: 091 300 0692

mob: 091 300 0693