p1g2mr4nhf157bbtu1l11a8e1f8j4
p1g2mr50tt1rtc1v3t1hjq4jt1ejm6
p1g2mr58jc118niij6nm8feakd7
p1g2mr5ldv9031rj6j21eql5ph8

Izvješće o savjetovanju s javnošću

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 03 Svibanj 2023
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Izvješće o savjetovanju s javnošću

 

Obavijest o izboru kandidata za razgovor temeljem Natječaja za Ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 11 Studeni 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca
 
 
Zakazuje se razgovor Upravnog vijeća sa kandidatima dana 21.11. 2022. god., u prostorima Razvojne agencije Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, i to kako slijedi:
 

-  Katarina Drakulić, u 17:00 sati

-  Kristina Stanec,  u 17:30 sati

 

Ukoliko kandidati ne pristupe razgovoru u naznačeno vrijeme smatrat će se da isti odustaju od natječaja.

 

Javni natječaj

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 12 Listopad 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), članka 13. alineja 7 Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije broj 17/15 , „Glasnik Grada Vrbovca broj 1/2018 i 3/2018 ), te Odluke Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Vrbovca o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca (KLASA: 030-01/22-01/07

URBROJ: 238-32-160/22-4) od 07.10.2022. g,  Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agnecije Grada Vrbovca

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme

 

 

 

 

 Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik
 • ima najmanje 2 godina radnog iskustva
 • znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
 • izvrsno poznavanje rada na računalu
 • ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
 • ima organizacijske sposobnosti.

 

Opis poslova uključuje:

 • organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama
 • odgovornost za zakonitost rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • obavljanje i drugih poslova u skladu s zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • donošenje odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti

 

 

 Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

  Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj u kojoj se navode i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka) potrebno je priložiti i :

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome,potvrda ili drugi odgovarajući dokaz kojim se potvrđuje stupanj obrazovanja)
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • uvjerenje nadležnog suda ili pribavljeno putem sustava e-Građani da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne trebaju biti ovjereni, a prije imenovanja kandidat će predočiti izvornik.

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do dana 28.10.2022., u zatvorenoj omotnici na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Popis kandidata koji uspješno zadovolje formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor za posao. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru, kao i vrijeme i mjesto održavanja razgovora,  bit će objavljeni na web stranicama Razvojne agencije Grada Vrbovca najmanje 5 dana prije razgovora.

 

Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca, oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i u Narodnim novinama.

 

O izboru kandidati se obavještavaju u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

KLASA:  112-07/22-01/02

URBROJ: 238-32-160-22-1          

                                                                                              

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Marcela Ledinski Mitrov 

 

 

Poništenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 10 Listopad 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca
 

N A T J E Č A J Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agnecije Grada Vrbovca Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 09 Rujan 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), članka 13. alineja 7 Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije broj 17/15 , „Glasnik Grada Vrbovca broj 1/2018 i 3/2018 ), te Odluke Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Vrbovca o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca (KLASA: 030-01/22-01/04

URBROJ: 238-32-160/22-3) od 5. rujna 2022. g, , Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje

 

 

 

 

N A T J E Č A J

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agnecije Grada Vrbovca

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme

 

 

 

 

 Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik
 • ima najmanje 2 godina radnog iskustva
 • znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
 • izvrsno poznavanje rada na računalu
 • ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
 • ima organizacijske sposobnosti.

 

Opis poslova uključuje:

 • organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama
 • odgovornost za zakonitost rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • obavljanje i drugih poslova u skladu s zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • donošenje odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti

 

 

 Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

 

 Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZM,
 • uvjerenje nadležnog suda ili pribavljeno putem sustava e-Građani da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne trebaju biti ovjereni, a prije imenovanja kandidat će predočiti izvornik.

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do dana 27.9.2022., u zatvorenoj omotnici na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Popis kandidata koji uspješno zadovolje formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor za posao. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru, kao i vrijeme i mjesto održavanja razgovora,  bit će objavljeni na web stranicama Razvojne agencije Grada Vrbovca 5 dana prije razgovora.

 

Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca, oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i u Narodnim novinama.

 

O izboru kandidati se obavještavaju u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

KLASA: 112-07/22-01/1

URBROJ:  238-32-160/22-1                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                       Razvojne agencije Grada Vrbovca

                                                                                                                             Marcela Ledinski Mitrov

 

Otvoren Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 08 Travanj 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

 

Više informacija možete pronaći na poveznici: https://hamagbicro.hr/objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-komercijalizacija-inovacija/

 

Otvoren Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća"

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 08 Travanj 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Cilj Poziva je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

 

Više informacija možete pronaći na poveznici: https://hamagbicro.hr/objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-bespovratne-potpore-za-novoosnovana-poduzeca/

 

 

Započele prijave za Program dodjele potpora

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 01 Travanj 2022
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Od 1.4. 2022. u 8 sati kreću prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike koje će se zaprimati isključivo on-line preko linka koji se nalazi na:

https://hamagbicro.hr/ (vidi sliku)

 

 

Ukoliko ste zainteresirani, bitno je znati sljedeće:

 

 1. Prilikom prijave poduzetnik treba upisati točan OIB i broj jednog obračunskog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.
 2. Kako bi dobili potporu za smanjenje troškova na računu za plin za travanj 2022. možete se prijaviti tijekom cijelog travnja. (Ovdje posebno naglašavamo kako ovaj program NE funkcionira po principu „najbrži prst“)
 3. Poduzetnicima će od 1.4. u 8 :00 sati biti dostupne informacije i na tri info-telefona čiji će brojevi biti vidljivi prilikom prijave na aplikaciju
 4. Za sve detalje o samom programu korisnici se mogu obratiti na sljedeću mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Provođenje mjera zaštite od širenja korona virusa

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 17 Ožujak 2020
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

   ZAKLJUČCI SA SJEDNICE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA VRBOVCA 13.03.2020. GODINE 

Privitci:
Download this file (Zaključci.pdf)Zaključci.pdf209 kB
 

Zaključak o izboru kandidata za razgovor temeljem Natječaja za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 28 Rujan 2018
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Zaključak se nalazi u privitku.

Privitci:
Download this file (Zaključak.pdf)Zaključak.pdf37 kB
 

Poništenje natječaja za Ravnatelja/icu RAG-a Vrbovec

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 11 Prosinac 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Obavijest i Odluka o poništenju natječaja za Ravnatelja/icu RAG-a Vrbovec

 

Obavijest o novoj lokaciji Razvojne agencije Grada Vrbovca

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 19 Rujan 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Poštovani korisnici i klijenti,

obavještavamo Vas da je ured Razvojne agencije Grada Vrbovca preseljen na adresu Trg Petra Zrinskog 9, u zgradu gradske uprave, 1. kat, soba broj 27/28.

 

Usluge za poduzetnike

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 13 Veljača 2017
Napisao/la RAG Vrbovec

Razvojna agencija Grada Vrbovca će zainteresiranim poduzetnicima pružati usluge informiranja, savjetovanja i obrazovanja putem seminara, edukacija i radionica sa naglaskom na informiranje o mogućnostima korištenja domaćih i EU fondova.

 

Dodijeljena Uvjerenja o pohađanju seminara u okviru Ljetne škole EU fondova

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 11 Prosinac 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

09. prosinca 2016. godine, u prezentacijskoj dvorani Razvojne agencije Grada Vrbovca dodijeljena su Uvjerenja o pohađanju seminara u okviru Ljetne škole EU fondova koju je organizirala i provela Razvojna agencija Grada Vrbovca.

Jedanaestero polaznika: Anita Fiket, Mirko Bartol, Ana Turk, Nevena Barišić, Jelena Kresaj, Hrvoje Lovrak, Nikolina Abramović, Stjepan Zdenko Brezarić, Kristina Hajak, Josipa Brezarić i Tomislav Blažinović pohađalo je i uspješno završilo seminar u okviru Ljetne škole EU fondova od 08.08.2016. do 07.09.2016. u trajanju od 40 sati. Seminar je bio namijenjen prije svega predstavnicima udruga s područja grada Vrbovca, ali i ostaloj zainteresiranoj javnosti. U okviru seminara razrađivane su konkretne projektne ideje s ciljem njihovog apliciranja na konkretne natječaje. Nastavne cjeline koje su obrađene tijekom seminara su sljedeće: EU fondovi i uvod u upravljanje EU projektima, Pristup logičke matrice projekta, Priprema projektne aplikacije, Izrada proračuna projekta, Osnovne uspješne provedbe projekata, te vježbe i izrada seminarskog rada.

 

 

Dodjela Uvjerenja o osposobljavanju za "Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova"

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 06 Prosinac 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Dana 06.12.2016. godine u prezentacijskoj dvorani Razvojne agencije Grada Vrbovca dodijeljena su Uvjerenja o osposobljavanju za "Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova".

Razvojna agencija Grada Vrbovca u suradnji s POU "Algebra" iz Zagreba kao pružateljem edukacijskih usluga, organizirala je provedbu programa obrazovanja "Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova" koja je bila namijenjena djelatnicima grada Vrbovca i institucija u vlasništvu grada Vrbovca (ukupan broj polaznika 17). Polaznici programa su osposobljeni za pronalazak i prepoznavanje prilika za ostvarenje financiranja projekata iz strukturnih fondova EU, razvijanje projektnih ideja te njihovu razradu i provedbu. Četrnaestero polaznika je uspješno obranilo završni rad i time steklo uvjete za upis obrazovanja u e-radnu knjižicu, a preostalo troje polaznika zbog obiteljskih obveza je odgodilo obranu završnog rada za 1. kvartal 2017. godine. Ukupno trajanje predmetnog programa obrazovanja je bilo 120 školskih sati. Pohađanje programa je izvršeno u periodu od travnja 2016. do listopada 2016. godine u Vrbovcu prema usvojenom rasporedu predavanja.

 

Opći cilj provedbe programa obrazovanja "Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova" je podizanje razine znanja i vještina djelatnika grada Vrbovca i institucija u vlasništvu grada Vrbovca iz područja pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova što će doprinijeti razvoju grada Vrbovca realizacijom tih projekata. Specifični cilj ili svrha provedbe programa obrazovanja je da se gradu Vrbovcu i institucijama u vlasništvu grada Vrbovca omogući brzo i efikasno apliciranje na otvorene natječaje za sufinanciranje projekata iz EU fondova. Kao rezultat edukacije, izrađeno je pet nacrta projekata koji su u skladu sa strateškim dokumentom (Razvojna strategija Grada Vrbovca 2015. -2020.), od čega su dva projekta već aplicirana na EU natječaje, od kojih je jedan dobio bespovratna sredstva, a drugi je trenutno u postupku kvalitatativne ocjene.

 

 

Radionice "Priprema i provedba EU projekata ruralnog razvoja"

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 08 Studeni 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Razvojna agencija Grada Vrbovca u suradnji s LAG-om Prigorje organizirala je petodnevne radionice "Priprema i provedba EU projekata ruralnog razvoja" za svoje djelatnike u vremenskom intervalu od 21.10.2016. do 04.11.2016. godine u izvođenju Algebre d.o.o. iz Zagreba, predavači Dalibor Georgievski i Josip Vrbanek. Ovim radionicama su djelatnici osposobljeni za pripremu i provedbu EU projekata ruralnog razvoja.

 

Poduzetnički vodič

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 18 Siječanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec
       

 

KORAK 1. IDEJA

Dobra poslovna ideja je jako dobra pretpostavka za krenuti u poduzetničke vode. No, prije svega najbolje  je prvo ispitati tržište i preispitati vašu ideju sljedećim pitanjima:
- Koliko bi ljudi kupovalo vaš proizvod ili koristilo uslugu koju nudite ?
- Gdje možete plasirati vaš proizvod/uslugu i zbog čega bi vaš proizvod/uslugu klijenti kupovati/koristiti?
- Koju bi korist imali vaši klijenti?
- Jeste li sigurni da bi klijenti biti zadovoljni vašim proizvodom/uslugom?
- Po čemu se vaša usluga razlikuje od usluge vaše konkurencije i razlikuje li se uopće?
U razradi vaše poslovne ideje najviše pomaže POSLOVNI PLAN, koji je ujedno i odraz zrelog promišljanja o poduzetničkom pothvatu.


KORAK 2. IZRADITI POSLOVNI PLAN

POSLOVNI PLAN je temeljna okosnica planiranja, pokretanja, financiranja, organiziranja, vođenja, razvijanja i kontrole poduzetničkog pothvata tijekom njegovog cjelokupnog vijeka  te odgovara na sljedeća pitanja:
•    Što je predmet poduzetničkog pothvata te tko su njegovi autori i nositelji
•    Što su tržišne prednosti i nepogodnosti dotičnog proizvoda/usluge
•    Kolike su realne mogućnosti plasmana tog proizvoda/usluge
•    Koji je pravni oblik organiziranja
•    Koje materijalne inpute zahtijeva poduzetnički projekt
•    Koliko djelatnika zahtijeva projekt
•    Gdje će biti locirana djelatnost
•    Kakav je utjecaj na okoliš
•    Koje su specifičnosti marketinške strategije
•    Koliko je novca potrebno
•    Kakvi i koliki financijski učinci se mogu očekivati tijekom prvih pet godina
Ne postoji obrazac za poslovni plan. Svaki je na svoj način drugačiji i ima svoja pravila, ali postoje smjernice koje mogu pomoći svakome tko se odluči na ovaj korak.

 


KORAK 3. OSNIVANJE PRAVNOG SUBJEKTA I JAVNI BILJEŽNIK

Prijavu za upis u sudski registar i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.hr ured. Društvo mora dobiti ime. Tvrtka je ime pod kojim društvo posluje i mora biti različito od postojećih imena tvrtka. Pripremite alternativna  imena ukoliko je željeno već zauzeto. Pri provjeri imena možete koristiti portalom sudreg.pravosudje.hr.
Također, morate se odlučiti pod kojim pravnim subjektom ćete se registrirati, da li će to biti obrt, trgovačko društvo, zadruga ili slično. Bitno je naglasiti da organizacijski oblik nema točnog recepta, te da ovisi o različitim uvjetima koje kritički morate dobro sagledati kako biste donijeli pravu odluku.
Prijavu za upis u sudski registar predaje se u uredu HITRO.hr.KORAK 4. IZRADA PEČATA

Po dobivanju rješenja o registraciji potrebno je izraditi pečat.


KORAK 5: UPLATA PRISTOJBI I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama. Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.hr.KORAK 6. OTVARANJE POSLOVNOG RAČUNA U BANCI

Potrebno je otvoriti račun u banci kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva.


KORAK 7. PRIJAVA NA POREZNOJ UPRAVI I NA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO

Potrebno je izvršiti prijavu obrta/tvrtke u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu  obrta/tvrtke, radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak/dobit i PDV-a. Obrt/tvrtku prvo treba prijaviti u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, pa potom u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Tek nakon prijave obrta/tvrtka može početi zapošljavati radnike.


KORAK 8. RAČUNOVODSTVENI POSLOVI  

Nije moguće zamisliti upravljanje poslovanjem i razvojem obrta/tvrtke bez kvalitetnih računovodstvenih informacija, te je stoga najbolja i najsigurnija opcija  unajmljivanje usluga računovodstvenog servisa. No, ne zaboravite da tehnikom računovodstva vlada računovođa, a vi kao poduzetnik vladate njegovom logikom!


KORAK 9. ZAPOŠLJAVANJE DJELATNIKA

Nekoliko stvari morate saznati o svom budućem zaposleniku: njegove vještine, znanje, iskustvo i po mogućnosti osobnost. Pije nego što započnete razgovor s budućim djelatnicima, dobro utvrdite koji je djelokrug poslova koje ćete im povjeriti, koja je njihova uloga u vašem obrtu/tvrtki, kakvo će im biti radno vrijeme, hoće li morati na usavršavanje i naravno, koliko djelatnika trebate. Postoje razni programi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji nude subvencije za zapošljavanje osoba sa zavoda.

 


KORAK 10. NEPOKOLEBLJIVOST I NEPREKIDNO USAVRŠAVANJE  

Mnogi se pitaju stvaraju li se poduzetnici ili se oni rađaju. Osobine poduzetnika ovise i o jednom i o drugom aspektu. Poduzetnici u početku nemaju možda sve osobine koje smo naveli, ali neke od njih se stječu iskustvom, a neke učenjem. Stručna pomoć uvijek je dobro došla, bilo da je potražite u nekoj od praktičnih knjiga za savjetovanje o poslovanju, bilo da se uključite u neki od seminara koji se nude na tržištu i koji će vas uputiti u određene segmente poslovanja. Važno je sazrijevanje u vama i donošenje odluka, pri čemu je važna i podrška vaše obitelji. Sjetite se situacije u privatnom životu ili na vašem radnom mjestu u kojoj ste  pokazali kreativnost, odlučnost, snagu i upornost za rješavanje teških situacija ili financijskih problema. E sad,  tu energiju pokušajte usmjeriti na vlastiti probitak, ne zaboravljajući na naporan rad.

 

Linkovi

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 18 Siječanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Linkovi

 

O agenciji

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 14 Siječanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Razvojna agencija Grada Vrbovca sa sjedištem u Vrbovcu, Križevačka 4, osnovana je od strane Grada Vrbovca kao ustanova i upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 22.09.2014. godine pod MBS: 080932221. Osnivački akt je Odluka o osnivanju Razvojne agencije Grada Vrbovca od 15.5.2014. godine, koju je donijelo Gradsko vijeće na svojoj 8. sjednici (Klasa: 021-06/14-01/07, Urbroj: 238/32- 01/01-14-1). Ustanova je upisana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- koordinacija svih aktivnosti vezanih za razvoj Grada Vrbovca, u nastupanju prema središnjoj državnoj razini i prema županiji (vertikalna i horizontalna koordinacija)

- sudjelovanje u izradi županijske razvojne strategije

- identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa

- pomoć pri razvijanju mreže projekata spremnih za financiranje u okviru državnih ili međunarodnih programa pomoći, uključujući upravljanje i razvoj bilo koje postojeće mreže projekata

- pomoć Gradu Vrbovcu i drugim partnerima u pripremi projekata u skladu s županijskom razvojnom strategijom i priprema prijava za financiranje iz postojećih državnih ili međunarodnih izvora

- uključivanje u javno-privatna partnerstva, direktna ulaganja i zajednička ulaganja

- posredovanje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama

- privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija

- izgrađivanje institucionalnih kapaciteta

- istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mijenja

- promidžba (reklama i propaganda)

- organizacija seminara, poslovnih savjetovanja, prezentacija i sajmova

- izrada studija izvedivosti, poslovnih planova, obrada kreditnih zahtjeva i drugih razvojnih ekonomsko-financijskih programa i studija

- poticanje istraživanja i razvoja na području tehničko-tehnoloških i prirodnih znanosti

- pomoć i podrška otvaranju i razvoju potpornih institucija (poslovnih centara, razvojnih centara, slobodnih zona, poslovnih zona, inkubatora te tehnoloških parkova)

- revitalizacija lokacija gdje je zamrzla izvozna aktivnost

- organiziranje edukacije prema svih ciljnim skupinama (poduzetnici i poduzetnici – početnici, mladi, žene, nezaposleni)

- poticanja povezivanja srodnih malih, srednjih i velikih subjekata u gospodarsku mrežu, a radi zajedničkog nastupa na tržištu (clustering, sajamsko nastupanje, internacionalizacija tvrtki i dr.)

- informiranje i savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

 

Linkovi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Trg Petra Zrinskog 9

10340 VRBOVEC

tel: 01/5516 022

mob: 091 222 3435

mob: 091 300 0692

mob: 091 300 0693