p1g2mr4nhf157bbtu1l11a8e1f8j4
p1g2mr50tt1rtc1v3t1hjq4jt1ejm6
p1g2mr58jc118niij6nm8feakd7
p1g2mr5ldv9031rj6j21eql5ph8

Natječaj za voditelja/icu projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 16 Svibanj 2023
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

.

Privitci:
Download this file (Natječaj voditelj.pdf)Dokumentacija114 kB
 

Obavijest o rezultatima Natječaja za prijam na radno mjesto voditelja projekata – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 29 Srpanj 2021
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Po provedenom natječaju za zapošljavanje na radno mjesto voditelja/voditeljice projekata u RAZVOJNOJ AGENCIJI GRADA VRBOVCA primljena je Suzana Trninić.

 

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam u radni odnos na mjesto voditelja/voditeljice projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 21 Srpanj 2021
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Povjerenstvo za provedbu

        javnog natječaja

 

Klasa: 112-07/21-01/01

Urbroj: 238/32-160-21-10

Vrbovec, 21. srpnja 2021.

 

P O P I S

kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam na radno mjesto voditelja projekata – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja jesu:

1.     Suzana Trninić

2.     Luka Klun

 

Navedeni kandidati koji su ispunili formalne uvjete Natječaja pozivaju se na usmeno testiranje za prijam na radno mjesto voditelja projekata – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme koje će se održati u utorak, 27. srpnja 2021. godine u 17 sati u prostorijama Razvojne agencije Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

 

NAPOMENA: Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi usmenom testiranju, smatrat će se da je povukao/povukla svoju prijavu.

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva

Irena Skopljak Barić, prof.

 

JAVNI NATJEČAJ za prijam na radno mjesto voditelj/ica projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 02 Srpanj 2021
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Na temelju članka 16. STATUTA RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/15, „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 1/18 i 3/18), ravnateljica RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA zastupana po punomoćnici raspisuje

JAVNI N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto – voditelj/ica projekata – 1 izvršitelj/ica

 

Za voditelja/voditeljicu projekata može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

I. Stručni i drugi uvjeti:

- magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik

- najmanje 3 godine radnog iskustva

- minimalno 1 godina iskustva na radu s projektima

- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik

- izvrsno poznavanje rada na računalu

- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom.

Opis poslova: Voditelj/ica projekata odgovara za pravovremeno izvještavanje Ravnatelja o svim bitnim pitanjima u procesu realizacije svakodnevnih zadataka, u potpunosti koordinira i vodi marketing i oglašavanje svog odjela, koordinira rad s drugim odjelima, prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi s novim projektima, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA.

II. Radnik se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca.

III. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

- životopis 

- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica)

- dokaz o stručnoj spremi (diploma)

- potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz rada na projektima (certifikat, preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca i sl.)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne trebaju biti ovjereni, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i presliku domovnice.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).

IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

V. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (rješenje odnosno potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo).

VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII. Natječajni postupak obuhvaća obveznu usmenu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu usmenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja o čemu će biti obaviješteni putem službene internetske stranice RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA najmanje pet dana prije održavanja usmenog testiranja. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

VIII. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to na adresu: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom: „Prijava na natječaj za voditelja/voditeljicu projekata – ne otvaraj“.

IX. Natječaj će se objaviti na internetskoj stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec te službenim stranicama Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr).

X. RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, a u tom se slučaju donosi odluka o poništavanju natječaja.

XI. O izboru će kandidati biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                                                      

Opunomoćenica ravnateljice RAG VRBOVEC

Irena Skopljak Barić, prof.

KLASA: 112-07/21-01/01

URBROJ: 238/32-160-21-2

Vrbovec, 2. srpnja 2021.

 

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam u radni odnos na mjesto Pomoćnik/ica voditelja projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 31 Siječanj 2019
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

RAZVOJNA AGENNCIJA GRADA VRBOVCA

Trg Petra Zrinskog 9,

10 340 Vrbovec

31. siječnja 2019. godine

 

Klasa: 112-07/19-01/01

Urbroj: 238/32-160-19-7

 

 

P O P I S

 

Kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam na radno mjesto Pomoćnik/ca voditelja projekata – 1 izvršitelj- na neodređeno vrijeme.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja su:

 

1. Irena Skopljak Barić

 

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete Natječaja može pristupiti usmenom testiranju za prijam na radno mjesto Pomoćnik/ca voditelja projekata – 1 izvršitelj- na neodređeno vrijeme, koje će se održati 6. veljače (srijeda) u 10 h, u prostorijama Razvojne agnecije Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

 

 

Ravnateljica

   Sanja Lazić Wardell, dipl. oec.

 

N A T J E Č A J za prijam u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 11 Siječanj 2019
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Na temelju članka 16., Statuta Razvojne agencije grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/15,  Glasnik Grada Vrbovca“, broj 1/2018, „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 3/2018), ravnateljica Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata- 1 izvršitelj/ica

 

Za pomoćnika/cu voditelja projekata može biti izbrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

I Stručni i drugi uvjeti: 

  - magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik ili SSS

 - najmanje 1 godina radnog iskustva

 - minimalno 3 mjeseca iskustva na radu sa projektima

 - znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik

 - izvrsno poznavanje rada na računalu

- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom 

Opis poslova uključuje:   Pomoćnik voditelj projekata prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi novih projekata, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja Razvojne agencije grada Vrbovca. 

II Radnik se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme

III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:  

 - životopis 

 - presliku diplome/ maturalne svjedodžbe 

 - potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz rada na projektima ( certifikat, preslika ugovora o radu , potvrda poslodavca isl.)

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.  

 

IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.  

V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

VI Natječajni postupak obuhvaća obveznu usmenu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu usmenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, o čemu će biti obaviješteni putem službene web stranice Razvojne agencije Grada Vrbovca najmanje pet dana prije održavanja usmenog testiranja.

VII Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom: „Prijava na natječaj za pomoćnika/cu voditelja projekata – ne otvaraj“.   

VIII Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec i službenim stranicama Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr)

IX Razvojna agencija Grada Vrbovca zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja. 

X O izboru kandidati se obavještavaju u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

 

 Klasa: 112-07/19-01/01

Urbroj:238/32-160-19-2

 

Ravnateljica

                                                                                                                                           Sanja Lazić Wardell

 

Obavijest potencijalnim korisnicima Mjera ruralnog razvoja

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 12 Veljača 2018
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

 

Obavještavamo vas da počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. 'Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava' te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. 'Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti'.

Za sudjelovanje na radionicama možete se prijaviti putem poveznice za M6 i poveznice za M4

 

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 31 Listopad 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

RAVNATELJ/ICA RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA

 

Radno mjesto


Broj: 1538468


Mjesto rada: VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 31.10.2017


Natječaj vrijedi do: 15.11.2017


Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


 

Posloprimac


Razina obrazovanja:

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik


Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit: Kategorija B


Radno iskustvo: 5 godina


Ostale informacije:

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 13. stavka 1. alineje 9. Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 7/15) Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca na 16. sjednici održanoj 30. listopada 2017. godine donosi
O D L U K U o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca – 1 izvršitelj/ica na mandat od 4 godine
I Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
- magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik
- ima najmanje 5 godina radnog iskustva
- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
- izvrsno poznavanje rada na računalu
- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
- ima organizacijske sposobnosti.
Opis poslova uključuje:
- organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca
- predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca
- poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca
- zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama
- odgovornost za zakonitosti rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
- vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općima aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca.
II Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.
III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- presliku diplome
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natjrčaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom:"prijava na natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj".
Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca, web stranici Grada Vrbovca, Radio Vrbovcu, oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ispostava Vrbovec.
O izboru kandidati se obaviještavaju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.


 

Poslodavac


Poslodavac: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA


Kontakt: pismena zamolba: Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec 

 

Raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj 2017./2018. godini.

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 07 Kolovoz 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Temeljem iskazanog interesa i potpisanih izjava o partnerstvu između Grada Vrbovca, I. osnovne škole Vrbovec, II. osnovne škole Vrbovec i Razvojne agencije Grada Vrbovca na provođenju  projekta „Korak uz korak“ prijavljenog u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim institucijama, faza III“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“-2014.-2020., I. i II. osnovna škola Vrbovec raspisale su Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi  za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj 2017./2018. godini.

Pomoćnici u nastavi se zapošljavaju u slučaju odobrenog sufinanciranja projekta. Ukoliko će Odluka o financiranju nadležnog posredničkog tijela biti negativna sa odabranim kandidatima neće se potpisivati ugovori o radu zbog nedostatka potrebnih financijskih sredstava.

Sukladno Uputama za prijavitelje dostava Odluke za financiranje predviđena je za 28. kolovoza 2017. godine.

 

Javni poziv raspisan je 07. kolovoza 2017. i trajati će do 16. kolovoza 2017. godine.

Detaljnije informacije možete pronaći na web stranicama osnovnih škola i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec, Brdo 3, Vrbovec.

 

http://os-prva-vrbovec.skole.hr/javni_poziv

http://os-druga-vrbovec.skole.hr/natjecaji

 

Projekti energetske obnove

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 09 Lipanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Razvojna agencija Grada Vrbovca sa zadovoljstvom izvješćuje o pozitivnim rezultatima aplikacije za dva nova projekta na kojima je sudjelovala u pripremi projektne dokumentacije i prijavi na natječaj.

Naime, temeljem Poziva KK.04.2.1.03 - „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, aplicirani projekti su uspješno prošli fazu kvalitativnog ocjenjivanja, te je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prihvatio aplicirane projekte za I. OŠ. Vrbovec (ukupna vrijednost projekta 4.197.029,89 kn)  i Dječji vrtić Vrbovec (ukupna vrijednost projekta 1.554.808,26 kn). Uskoro se očekuje Odluka o financiranju i dovršetak postupka dodjele sredstava.

I ova dva projekta su direktno proizašla iz provedene edukacije koju je organizirala Razvojna agencija Grada Vrbovca, tako da je broj uspješno prijavljenih projekata porastao na četiri.

 

RAG Vrbovec partner na projektu „Probudi kreativnost“

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 18 Svibanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Gradsko društvo Crvenoga križa Vrbovec jučer je u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava potpisalo ugovor o provedbi projekta za poticanje društvenog poduzetništva pod nazivom „Probudi kreativnost“. Provedbom ovog projekta vrijednog 552.766,01 kuna stvorit će se (pred)uvjeti za pokretanje društvenog poduzetništva u području obrade (reciklaže) tekstila, a u projektu će sudjelovati osobe u nepovoljnom položaju s područja Grada Vrbovca i okolnih općina. Projekt se u cijelosti financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, a aktivnosti unutar projekta započinju 01. lipnja 2017. godine, a završavaju 31. svibnja 2018. godine. Od 194 prijavljena projekta na ovaj natječaj vrbovečki je među 18 odabranih, čime je ostvaren izniman uspjeh. Partneri na projektu su Razvojna agencija Grada Vrbovca i Komunalac Vrbovec d.o.o. Važno je napomenuti da su ovim projektom osigurane plaća za voditeljicu projekta (ravnateljica GDCK Vrbovec) u trajanju od 3 mjeseca te plaća za asistenticu voditelja projekta (pomoćnicu voditelja projekata u Razvojnoj agenciji Grada Vrbovca) u trajanju od 3,5 mjeseci.  Ovo je već drugi projekt koji je ostvario bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda, a direktno je proizašao iz provedene edukacije u Razvojnoj agenciji Grada Vrbovca.

View the embedded image gallery online at:
http://rag-vrbovec.hr/index.php/natjecaji#sigProGalleria3e9f578884

 

Raspisano je 5 natječaja za podmjeru 4.1

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 26 Travanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati. Više informacija o otvorenim natječajima možete saznati ovdje.

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje s područja Grada Vrbovca u Razvojnu agenciju Grada Vrbovca u svrhu informiranja i savjetovanja.

 

Poziv na usmeno testiranje za natječaj za radno mjesto pomoćnik/ca voditelja projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 21 Travanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Pozivaju se sljedeći kandidati na usmeno testiranje koje će se održati u srijedu, 26.04.2017. godine u prostorijama Razvojne agencije grada Vrbovca, Križevačka 4, Vrbovec prema sljedećem rasporedu:

1. Maja Leljak                  09.00 sati

2. Tea Jagatić                  09.15 sati

3. Maja Novosel               09.30 sati

4. Ivan Vlašić                   09.45 sati

5. Sanja Lazić Wardell     10.00 sati

6. Bojan Begić                 10.15 sati

7. Nikolina Kuliš Pušić     10.30 sati.

 

NATJEČAJ za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 11 Travanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

POMOĆNIK/CA VODITELJA PROJEKATA


Radno mjesto


 VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 Smjena - prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 11.4.2017.


 18.4.2017.


 DaPosloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Engleski jezik


Potrebno napredno poznavanje informatike 
 • access
 • excel
 • word
 • internet
 • powerpoint

 Kategorija B


 1 godinu


 Na temelju članka 16. Statuta Razvojne agencije grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije br. 7/15. i  suglasnosti Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Vrbovca s 11. sjednice održane 10. travnja 2017. godine, ravnatelj Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje 

NATJEČAJ 

za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme na

radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata  

I Stručni i drugi uvjeti:   - magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik ili SSS - najmanje 1 godina radnog iskustva - minimalno 3 mjeseca iskustva na radu sa projektima  - znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik  - izvrsno poznavanje rada na računalu - ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom  Opis poslova uključuje:   Pomoćnik voditelj projekata prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi novih projekata, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja Razvojne agencije grada Vrbovca. 

II Radnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u vremenskom intervalu od 01.05.2017. do 30.11.2017. godine zbog povećanog obima posla. 

III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:   - životopis  - presliku diplome  - potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.  

IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.  

V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

VI Natječajni postupak obuhvaća obveznu usmenu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu usmenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, o čemu će biti obaviješteni putem službene web stranice Razvojne agencije Grada Vrbovca najmanje pet dana prije održavanja usmenog testiranja.

VII Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Križevačka 4, 10340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za pomoćnika/cu voditelja projekata – ne otvaraj“.   

VIII Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec.

IX Razvojna agencija Grada Vrbovca zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja. 

X O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  Poslodavac


 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA


 pismena zamolba: Križevačka 4, 10340 Vrbovec

 

Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu iz OPULJP

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 02 Veljača 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) objavljuje godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga* za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Napomena: godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži  popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

*otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga i ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji unaprijed određen prijavitelj/prijavitelji

Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP

 

Objavljen Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2017. godinu

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 01 Veljača 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Plan objave natječaja dostupan je ovdje.

 

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 29 Siječanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 27.1.2017. do 27.3.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

 

Sažetak:

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije:http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj).

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.  

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Sve detalje i tekst natječaja možete pogledati ovdje.

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje s područja Grada Vrbovca da se jave u Razvojnu agenciju Grada Vrbovca u svrhu informiranja i savjetovanja, te pomoći pri izradi zahtjeva za potporu.

 

Indikativni godišnji plan objave natječaja OPKK za 2017. godinu

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 08 Siječanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga* za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

*otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga i ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj


Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPKK

 

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima"

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 25 Prosinac 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 21.12.2016. do 24.2.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

 

Sažetak: Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po korisniku (50.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti je prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj.

Prihvatljivi troškovi su kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta te kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Detalje možete pronaći ovdje.

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje s područja Grada Vrbovca da se jave u Razvojnu agenciju Grada Vrbovca u svrhu informiranja i savjetovanja, te pomoći pri izradi zahtjeva za potporu.

 

Najava natječaja za Mjeru 07, Podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 18 Listopad 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

 

Sažetak:

Korisnici:
Jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija); udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem; lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi troškovi:
Ulaganje u građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta; društvenog doma/ kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze i trake; tematskog puta i parka; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično.); pješačke staze; pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice; javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz). Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5 000 stanovnika.

Natječaj će biti otvoren, prema najavama iz Ministarstva poljoprivrede, od 23. studenog 2016. (prijave od 12. prosinca 2016.) do 10. siječnja 2017. godine.

 

Poziv na usmeno testiranje

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 19 Srpanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Temeljem provednog pismenog testiranja, pozivaju se sljedeći kandidati na usmeno testiranje koje će se održati u srijedu, 20.07.2016. godine u prostorijama Razvojne agencije grada Vrbovca, Križevačka 4, Vrbovec prema sljedećem rasporedu:

1. Andrija Benedik  11.00 sati

2. Josipa Brezarić   11.15 sati

3. Kristina Hajak     11.30 sati

4. Tomislav Horvat   11.45 sati

5. Maja Novosel      12.00 sati.

Svi kandidati koji su pristupili pismenom dijelu testiranju imaju pravo na uvid u test u srijedu, 20.07.2016. godine u 10.00 sati.

 

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto - pomoćnik voditelja projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 12 Srpanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje za radno mjesto pomoćnika voditelja projekata:

1. Mislav Ilija Vulić

2. Tomislav Horvat

3. Valerija Gradečki

4. Josipa Brezarić

5. Andrija Benedik

6. Maja Komanović

7. Maja Novosel

8. Darko Fugaj

9. Jelena Okroša

10. Martina Župan

11. Ana Beč

12. Kristina Hajak

13. Valentina Sabljarić

14. Romana Dolović

15. Silvija Horvat.

Testiranje će se održati dana 18.07.2016. godine (ponedjeljak), u velikoj vijećnici grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, s početkom u 11 sati.

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 30 Lipanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

POMOĆNIK/ICA VODITELJA PROJEKATA

Radno mjesto

Broj: 1357776


Mjesto rada: VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 30.6.2016


Natječaj vrijedi do: 7.7.2016


Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik


Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • excel
 • word
 • internet
 • powerpoint

Vozački ispit: Kategorija B


Radno iskustvo: 1 godinu


Ostale informacije:

Na temelju članka 16. Statuta Razvojne agencije grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije br. 7/15.) i suglasnosti Upravnog vijeća Razvojne agencije grada Vrbovca sa 7. sjednice održane 28. lipnja 2016. godine, ravnatelj Razvojne agencije grada Vrbovca raspisuje


NATJEČAJ


za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik voditelja projekata
I Stručni i drugi uvjeti:
- magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik ili SSS
- najmanje 1 godina radnog iskustva
- minimalno 3 mjeseca iskustva na radu sa projektima
- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
- izvrsno poznavanje rada na računalu
- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
Opis poslova uključuje:
Pomoćnik voditelj projekata prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi novih projekata, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja Razvojne agencije grada Vrbovca.
II Radnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u vremenskom intervalu od 01.08.2016. do 30.11.2016. godine zbog povećanog obima posla.
III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- presliku diplome
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
VI Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, o čemu će biti obaviješteni putem službene web stranice Razvojne agencije grada Vrbovca najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
VII Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Križevačka 4, 10340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za pomoćnika voditelja projekata – ne otvaraj“.
VIII Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec.
IX Razvojna agencija grada Vrbovca zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.
X O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA


Kontakt: pismena zamolba: Križevačka 4, 10 340 Vrbovec 

 

Otvoren novi natječaj Zagrebačke Županije

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 04 Travanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Javni natječaj za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva iz Proračuna Zagrebačke županije za 2016. godinu u trajanju 01.04.2016. – 09.05.2016.

Link: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/81/javni-natjecaj-za-prijavu-projekata-za-dodjelu-pot

 

Otvoreni natječaji Zagrebačke Županije

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 26 Veljača 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Javni natječaj za dodjelu potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini u trajanju 26.02.2016. – 11.04.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/68/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-provedbu-akti

 

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini u trajanju 26.02.2016. – 11.04.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/66/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-udrugama-za-prov

 

Javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2016. godinu u trajanju 25.02.2016. – 31.03.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/65/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-manifestacijama-

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja u 2016. godini u trajanju 25.02.2016. – 29.03.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/60/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekat

 

Javni raspis za dodjelu županijske Nagrade tehničke kulture za 2015. godinu u trajanju 15.02.2016. – 15.03.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/54/javni-raspis-za-dodjelu-zupanijske-nagrade-tehnick

 

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti u trajanju 08.05.2015. – 31.12.2020.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/3/javni-natjecaj-za-prikupljanje-poduzetnickih-zahtj

 

Indikativni godišnji plan objave natječaja

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 18 Siječanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Opširnije:Indikativni godišnji plan objave natječaja
 

Linkovi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Trg Petra Zrinskog 9

10340 VRBOVEC

tel: 01/5516 022

mob: 091 222 3435

mob: 091 300 0692

mob: 091 300 0693