p1g2mr4nhf157bbtu1l11a8e1f8j4
p1g2mr50tt1rtc1v3t1hjq4jt1ejm6
p1g2mr58jc118niij6nm8feakd7
p1g2mr5ldv9031rj6j21eql5ph8

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

Kategorija: Natječaji Objavljeno 10 Rujan 2018
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 13. alineja 7 Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije broj 17/15 , „Glasnik Grada Vrbovca broj 1/2018 i Glasnik Grada Vrbovca 3/2018 ), te Odluke Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Vrbovca o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca (KLASA: 030-02/18-01/04 ,URBROJ: 238/32-160-18-3) od 06.09.2018. g, , Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme

 

Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik
 • ima najmanje 2 godina radnog iskustva
 • znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
 • izvrsno poznavanje rada na računalu
 • ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
 • ima organizacijske sposobnosti.

Opis poslova uključuje:

 • organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama
 • odgovornost za zakonitost rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • obavljanje i drugih poslova u skladu s zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • donošenje odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

 Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

U prijavi za javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

 Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Popis kandidata koji uspješno zadovolje formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor za posao. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru, kao i vrijeme i mjesto održavanja razgovora,  bit će objavljeni na web stranicama Razvojne agencije Grada Vrbovca 5 dana prije razgovora.

O izboru kandidati se obavještavaju u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Klasa: 030-02/18-01/04

Urbroj: 238/32-160-18-4

Predsjednik Upravnog vijeća

Razvojne agencije Grada Vrbovca

Dejan Jaić, dr. med. vet.

Linkovi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Trg Petra Zrinskog 9

10340 VRBOVEC

tel: 01/5516 022

mob: 091 222 3435

mob: 091 300 0692

mob: 091 300 0693