p1g2mr4nhf157bbtu1l11a8e1f8j4
p1g2mr50tt1rtc1v3t1hjq4jt1ejm6
p1g2mr58jc118niij6nm8feakd7
p1g2mr5ldv9031rj6j21eql5ph8

N A T J E Č A J za prijam u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata

Kategorija: Natječaji Objavljeno 11 Siječanj 2019
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Na temelju članka 16., Statuta Razvojne agencije grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/15,  Glasnik Grada Vrbovca“, broj 1/2018, „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 3/2018), ravnateljica Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata- 1 izvršitelj/ica

 

Za pomoćnika/cu voditelja projekata može biti izbrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

I Stručni i drugi uvjeti: 

  - magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik ili SSS

 - najmanje 1 godina radnog iskustva

 - minimalno 3 mjeseca iskustva na radu sa projektima

 - znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik

 - izvrsno poznavanje rada na računalu

- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom 

Opis poslova uključuje:   Pomoćnik voditelj projekata prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi novih projekata, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja Razvojne agencije grada Vrbovca. 

II Radnik se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme

III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:  

 - životopis 

 - presliku diplome/ maturalne svjedodžbe 

 - potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz rada na projektima ( certifikat, preslika ugovora o radu , potvrda poslodavca isl.)

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.  

 

IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.  

V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

VI Natječajni postupak obuhvaća obveznu usmenu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu usmenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, o čemu će biti obaviješteni putem službene web stranice Razvojne agencije Grada Vrbovca najmanje pet dana prije održavanja usmenog testiranja.

VII Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom: „Prijava na natječaj za pomoćnika/cu voditelja projekata – ne otvaraj“.   

VIII Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec i službenim stranicama Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr)

IX Razvojna agencija Grada Vrbovca zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja. 

X O izboru kandidati se obavještavaju u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

 

 Klasa: 112-07/19-01/01

Urbroj:238/32-160-19-2

 

Ravnateljica

                                                                                                                                           Sanja Lazić Wardell

Linkovi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Trg Petra Zrinskog 9

10340 VRBOVEC

tel: 01/5516 022

mob: 091 222 3435

mob: 091 300 0692

mob: 091 300 0693