p1g2mr4nhf157bbtu1l11a8e1f8j4
p1g2mr50tt1rtc1v3t1hjq4jt1ejm6
p1g2mr58jc118niij6nm8feakd7
p1g2mr5ldv9031rj6j21eql5ph8

JAVNI NATJEČAJ za prijam na radno mjesto voditelj/ica projekata

Kategorija: Natječaji Objavljeno 02 Srpanj 2021
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Na temelju članka 16. STATUTA RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/15, „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 1/18 i 3/18), ravnateljica RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA zastupana po punomoćnici raspisuje

JAVNI N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto – voditelj/ica projekata – 1 izvršitelj/ica

 

Za voditelja/voditeljicu projekata može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

I. Stručni i drugi uvjeti:

- magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik

- najmanje 3 godine radnog iskustva

- minimalno 1 godina iskustva na radu s projektima

- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik

- izvrsno poznavanje rada na računalu

- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom.

Opis poslova: Voditelj/ica projekata odgovara za pravovremeno izvještavanje Ravnatelja o svim bitnim pitanjima u procesu realizacije svakodnevnih zadataka, u potpunosti koordinira i vodi marketing i oglašavanje svog odjela, koordinira rad s drugim odjelima, prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi s novim projektima, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA.

II. Radnik se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca.

III. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

- životopis 

- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica)

- dokaz o stručnoj spremi (diploma)

- potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

- dokaz rada na projektima (certifikat, preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca i sl.)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne trebaju biti ovjereni, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i presliku domovnice.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).

IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

V. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (rješenje odnosno potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo).

VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII. Natječajni postupak obuhvaća obveznu usmenu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu usmenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja o čemu će biti obaviješteni putem službene internetske stranice RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA najmanje pet dana prije održavanja usmenog testiranja. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

VIII. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to na adresu: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom: „Prijava na natječaj za voditelja/voditeljicu projekata – ne otvaraj“.

IX. Natječaj će se objaviti na internetskoj stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec te službenim stranicama Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr).

X. RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, a u tom se slučaju donosi odluka o poništavanju natječaja.

XI. O izboru će kandidati biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                                                      

Opunomoćenica ravnateljice RAG VRBOVEC

Irena Skopljak Barić, prof.

KLASA: 112-07/21-01/01

URBROJ: 238/32-160-21-2

Vrbovec, 2. srpnja 2021.

Linkovi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Trg Petra Zrinskog 9

10340 VRBOVEC

tel: 01/5516 022

mob: 091 222 3435

mob: 091 300 0692

mob: 091 300 0693