p1g2mr4nhf157bbtu1l11a8e1f8j4
p1g2mr50tt1rtc1v3t1hjq4jt1ejm6
p1g2mr58jc118niij6nm8feakd7
p1g2mr5ldv9031rj6j21eql5ph8

O agenciji

Razvojna agencija Grada Vrbovca sa sjedištem u Vrbovcu, Križevačka 4, osnovana je od strane Grada Vrbovca kao ustanova i upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 22.09.2014. godine pod MBS: 080932221. Osnivački akt je Odluka o osnivanju Razvojne agencije Grada Vrbovca od 15.5.2014. godine, koju je donijelo Gradsko vijeće na svojoj 8. sjednici (Klasa: 021-06/14-01/07, Urbroj: 238/32- 01/01-14-1). Ustanova je upisana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- koordinacija svih aktivnosti vezanih za razvoj Grada Vrbovca, u nastupanju prema središnjoj državnoj razini i prema županiji (vertikalna i horizontalna koordinacija)

- sudjelovanje u izradi županijske razvojne strategije

- identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa

- pomoć pri razvijanju mreže projekata spremnih za financiranje u okviru državnih ili međunarodnih programa pomoći, uključujući upravljanje i razvoj bilo koje postojeće mreže projekata

- pomoć Gradu Vrbovcu i drugim partnerima u pripremi projekata u skladu s županijskom razvojnom strategijom i priprema prijava za financiranje iz postojećih državnih ili međunarodnih izvora

- uključivanje u javno-privatna partnerstva, direktna ulaganja i zajednička ulaganja

- posredovanje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama

- privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija

- izgrađivanje institucionalnih kapaciteta

- istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mijenja

- promidžba (reklama i propaganda)

- organizacija seminara, poslovnih savjetovanja, prezentacija i sajmova

- izrada studija izvedivosti, poslovnih planova, obrada kreditnih zahtjeva i drugih razvojnih ekonomsko-financijskih programa i studija

- poticanje istraživanja i razvoja na području tehničko-tehnoloških i prirodnih znanosti

- pomoć i podrška otvaranju i razvoju potpornih institucija (poslovnih centara, razvojnih centara, slobodnih zona, poslovnih zona, inkubatora te tehnoloških parkova)

- revitalizacija lokacija gdje je zamrzla izvozna aktivnost

- organiziranje edukacije prema svih ciljnim skupinama (poduzetnici i poduzetnici – početnici, mladi, žene, nezaposleni)

- poticanja povezivanja srodnih malih, srednjih i velikih subjekata u gospodarsku mrežu, a radi zajedničkog nastupa na tržištu (clustering, sajamsko nastupanje, internacionalizacija tvrtki i dr.)

- informiranje i savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

Linkovi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Trg Petra Zrinskog 9

10340 VRBOVEC

tel: 01/5516 022

mob: 091 222 3435

mob: 091 300 0692

mob: 091 300 0693