Preskoči do glavnog sadržaja

Javni natječaj

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), članka 13. alineja 7 Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije broj 17/15 , „Glasnik Grada Vrbovca broj 1/2018 i 3/2018 ), te Odluke Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Vrbovca o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca (KLASA: 030-01/22-01/07

URBROJ: 238-32-160/22-4) od 07.10.2022. g,  Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje

N A T J E Č A J

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agnecije Grada Vrbovca

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme

 Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik
 • ima najmanje 2 godina radnog iskustva
 • znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
 • izvrsno poznavanje rada na računalu
 • ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
 • ima organizacijske sposobnosti.

Opis poslova uključuje:

 • organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama
 • odgovornost za zakonitost rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • obavljanje i drugih poslova u skladu s zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca
 • donošenje odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti

 Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

  Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj u kojoj se navode i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka) potrebno je priložiti i :

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome,potvrda ili drugi odgovarajući dokaz kojim se potvrđuje stupanj obrazovanja)
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • uvjerenje nadležnog suda ili pribavljeno putem sustava e-Građani da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne trebaju biti ovjereni, a prije imenovanja kandidat će predočiti izvornik.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do dana 28.10.2022., u zatvorenoj omotnici na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Popis kandidata koji uspješno zadovolje formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor za posao. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru, kao i vrijeme i mjesto održavanja razgovora,  bit će objavljeni na web stranicama Razvojne agencije Grada Vrbovca najmanje 5 dana prije razgovora.

Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca, oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i u Narodnim novinama.

O izboru kandidati se obavještavaju u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

KLASA:  112-07/22-01/02

URBROJ: 238-32-160-22-1          

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Marcela Ledinski Mitrov